Yine mi şubat ayı? Neyse, çabuk geçiyor

SALI, 16 Ocak 2001

i” KIIRTHAN
ııucıı
vıızıvuıı

l l KÜRTHANFİŞEI(
l ine mi şubat ayı?
ayse, çabuk geçıyor

AKIN tıbbi ve siyasi tarihimizde “Şubat” ayının özel bir önemi vardır. Orto. pedi uzmanlarının en sevdikleri aydır.

l Yürümekten aciz kişilerin, sömesh’ tatilin“yararlamp, kendilerini, eşlerini, çocuklarım ka’merkezlerine götürdükleri aydır.

t’ a bacaklarını kırar, ya ayak bileklerini burkar,
,I ‘ es tandonlarını yırtarlar.

.Hemen doktora koşarlar.

Gelsin paralar, ödensin faturalar…

i, _ ‘k *k ‘k

Şubat ayının askeri tarihimizde de önemli yeri

?Talat Aydemifin ayram ilk o zaman kabardıy

l Şubafın 22’sinde… _ _
28 Şubat da onun devamıdır. Kım suçlu, kım
.l .. .. u -ı A
.Bunu tartışmak istemiyorum, çunku, Nida*
bit” hükümetlerin ilk yaptıklan iş, kerıdı becej ‘ erinin faturasını askere çıkartmaktır.
a: r a:
‘Seyiniyomm, çünkü, “Cüce _Şubat” kısa sü,Tabiatı, takvimi öyle serektinvpr:Sevmiyorum çünkü, asker-sivil çatışması.
çabuk o ay biter.

g. ş i’ ‘A’ *k

1 Talat Aydemifin önderliğindeki Harp Oku#
lê öğrencileriyle bazı askeri birlikler 22 Şubat
1962’de darbe girişiminde bulundular. Gerekçesi
İ elîüsKßhin, MBK tarafından Washington’a tayin edilerek tasfiye edilmek istenen Hava Kuwet

leri Komutanı İrfan Tansel`in görevine iade edilmeSl

b. 27 Mayıs lhtilali’nin amacına ulaşmamış olması

c. 21 Ekim protokolü ile yönetime el koyarnamasmm intikamını almak

d. Hepsi

2 Darbe girişiminden kimin haberi yoktu?

a. Hükümetin

b. Genelkurmay’ın

c. Talat Aydemirin

d. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in ‘ ` .. ..

3 Aydemirün en büyük hatası, ihtilale kalkışmadan önce Curzio Malapartdyi okumamak,
başkent Ankara’daki telefon-radyo bağlantılarını

‘kesmemekti Askeri harekat devam ederken radyodan bir mesaj okundu: “Talat’ın üç buçuk
adarm hiçbir zaman duruma hâkim olamaz.
Maceraperestler muhakkak yakalanıp cezalarım göreceklerdir…” Kim dedi?

a. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel

b. Başbakan Ismet İnönü

c. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay
* d. Yarbay Ali Elverdi
‘ l 4 Aydemir’in 22 Şubat darbe girişiminin s0
ı. nucunda ne oldu?

, a. Teslim olundu

b. 73 subay emekli edildi
‘fî c. 22 Şubatçılar affedildi

. î d. İsmet lnönü, Harp Okulu öğrencilerinin aldatıldığını söyledi. l

e. Aydemir ve arkadaşları 21 Mayıs 1963’te
tekrar ayaklandılar

f. Hepsi
5 Gelelim 35 yıl sonraki 28 Şubat 1997’ye…
MGK’nin 18 maddelik kararnamesi açıklandı. Gerekçesi neydi?

a. Sincan’daki Kudüs Gecesi

b. Refahyol iktidanmn icraatı

c. Radikal İslam’ın güçlenmesi

d. Hepsi

6 Bu kararlardan sonra ülkede ne değişti?

a. 8 yılhk kesintisiz temel eğitime geçildi

b. Refahyol gitti, Anasol-D geldi

c. Refah Partisi Anayasa Mahkemesince kapa
ı »aldı . .

‘P (9 ‘P (9 ‘l (V ‘9 (E ‘3 (Z ‘P ll ?HVMVIGD