Tansiyonu yükselen siyaset partilerin allerjileri (2)

&WYWML

KURTHAN FİŞEK

TANSİYONU YÜKSELEN SİYASET!
PARTİLERİN ALI.ER.IİI.ERİ (z)

Politik tansiyonun ısrarlı ve istikrarlı şekilde yükselmesine ortalama vatan

yorum.
“Kriz yaratma psikolojisi” ilginçtir.

daş çok şaşırıyor. Yaratanlarda yan etki gösterir.
Oysa, şaşınlmaması gerekir. Geçen haftadan eksik kalan partileMuhterem Marx’ın yüz elli yıl kadar rimizin psikiyatrik-allerjik tahliline deönce buyurduğu gibi, “Politika ekono- vam ediyorum.
minin aynasıdır…” ***
Yani, bak politikaya, gör ekonomi- MNP-MSP-RP-FP
nin hâlini… Raşitizm: Hastalık hızlı gelişme
***k içindeki bir bedenle oluşan D vitamini

Enflasyon hızı beklenenden fazla çıkınca, bunun politikaya yansıyacağı
besbelliydi.

Konuyu değiştirmek gerek…

Fiyatı en az artan meta

Fiyatı en çok artan

Demek ki, kabahat karpuzda…

Arz-talep ilişkisi…

Ama, karpuz gibi ucuz bir metaya
koşuşturanların üstüne fazla gitmemek
gerek…

Ne yapalım? Politik kriz yaratalım…

Onu yaptılar, ama, uzatmak istemi
eksikliğine bağlı kemiksel bir bozukluktur. Çarpık vücut ve bacaklar genellikle raşitizmin eseridir.

Kulak Kulak uğultusu kişinin varolmayan bir uğultuyu algılaması olarak nitelenir. Kulak uğultusu,
kişiden kişiye değişir. Kiminde kalın,
kiminde incedir.

Hava yutma: Hava yutma (Aerofaji), yani mideye aşın hava girmesi, aslında bir hastalık değil, sadece bir belirtidir. Söz konusu hava besinlerle birlikte yutulabilir ya da bazı ruhsal bo
zukluklan olan az ya da çok bilinçli bir
tikin söz konusu olabileceği kimselerde

gözlenir.
‘A’ ‘A’ ‘k
MİLLİYETÇİ HAREKET
PARTİSİ

Obsesivite-kompolsivite: Devamlı
ezilmişlikten, itilip kakılmışlıktan kaynaklanan, dar yerlere sıkışıp kaplanmak yüzünden saplantı hâline gelen,
kimlik arayışıyla sonuçlanan sabit fıkirliliktir.

Hypcrmotivite: Coşkunun yersiz-zamansız artmasıdır. Aşırı kızgınlık ve
öfkeye bağlı olarak saldırgan davranışların ve gereksiz şiddet eylemlerinin
ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Emotive ictus: Coşkusal inme olarak da anılır, beklenmedik heyecanlan
KEM söz şAı-ıiışiıııi BAğLAıı
HERKES aıııaııııuı DAGLAR

“AKGÜNLEkEl” Bülent Ecevit’in
” 1973 seçim bildirgesinin adıydı. Ona

-‘ eşlik eden şarkı neydi?

a. Ağlama Değmez Hayat

b. Kendim Ettim, Kendim Buldum
c. Ayağında Kundura

d. Sev Kardeşim

“BIR GECE ANSIZIN GELEBILİ- RİM” şarkısı, bir partimizin mitingle
rinde, dillere, hançerelere pelesenk olmuş
tu. Orduyu darbeye davet ediyordu. Hangi

Yaz tatili yapmamıza, kafa dinlememlze
izin verilmedi. Deprem bölgesini kontrol
altında tutmakla görevlendirilen
Başbakanlık Kriz Merkezi, şimdi öbür
krizlere endekslendi. Ağzı olan konuşuyor.
Sıısmayı, fısıldamayı bilseler problem
olmayacak… Aslına bakılırsa, ağzı
olanların gannlarından gonııştııklan,
üstelik garınlarından gonııştııklan
ortamlara yabancı değiliz…

“GÜLDÜRMEYİN BENİ” sözü, 12 ‘

‘Mart’ta “Demirel yeniden başbakan

parti? olabilir mi?” sorusu üzerine edildi. Kim et
“ASMAYALIM DA BESLEYELİM
“MİT” lafını Kerıan Evren etti. Bu lafı
ettiği tarihte, 12 Eylül mahkemelerinde,
idam talebiyle kaç kişi yargılanıyordu?
a. 1 b. 87 c. 1.156 d. 7.000

&AP b.CHP &MHP d.MSP ti?

“BÜLLENDE” lafının mucudi Bedii ğ
3- Faik’tir. 1970 yılında demokratik se- ‘S d_ KG” °r
.çimle devlet başkanlığına geldiği Şili’de v& İîmıümiaş .

‘cuntacılar tarafindan öldürüldü. “ALLENDE-BÜLLENDE” benzetnıesirıi kim yap
7 ‘ İŞAPKASINI BIRAKIP GİTMZEK”

tl? i’ . . ı › , – p-_deyimi Süleyman Bey için kullanıla. süleymanıDenlîrel mıştirl’ Asker [gelir, şapka ,kalır, .Sevgili
f. b. Turhan Feyzioğlu cumbabarıjfizıbın’ şapkası Borsaliiıo itötrdür.
. c. Deniz Baykal U? ‘ ‘
&Kenan Evren. _ ..

. @M “fféîözdêğ(l9ö°>›
i1›d;2›cŞi3›c,4›d{s›i<ı,6›am. “BABIALPDEN DE GEÇECEĞİZ” 7' lâfı, kendilerini "âlim-i mutlak, kâdiri mutlak" zanneden iktidarlann parolasıdır. Basın özgürlüğüne düşmanlığın simgesidir. İlk kim dediydi? a.II. Abdülhamit (1889) b.Enver Paşa (1909) 4 icdqdiian Menderes (1956) . , EE TempoI663I2000 l “Faşizmin tarihi İ '. cinayetlerin tarihidir..." ;Emest Heminggay, 1938! malarda ansız bilinç karışıklıklanna yol açabilir. Şizofrenik belirtiler gösterebilir. Kızgınlık ve öfkeden başlayan, çevreye tiksinti ve saldırganlıkla neticelenebilen psikotik süreçleri vardır. ***k DOĞRU YOL PARTİSİ Aksırık-Öksürük: Solunum yollarının tahriş olması sonucu ortaya çıkan bir doku refleksidir. Aksırık, solunumda refleks mekanizmasının uyarımını belirler. Allerji: Bünyenin, organizmanm, dış etkene uyum gösterememesi sonucu doğar. Yüzlerce nedeni ve bu nedenlere bağlı çeşidi vardır. Kan uyuşmazlığı: Ana ve babamn kanlannın birbirleriyle uyuşmaması sonucu bebekte rastlanılan sorundur. ***k Siyasal konjonktürün tıbbî tahlilini bitirdik bu haha... Doktorların yalancısıyım... [I Yerli burjuvazimizin “Doğuyu fethedeceğiz, doğunun fethi yakındır!" söylemi çok etkili oldu. Su bulundu, iş-aş bulundu, elektrikler kesilmiyor, iş araba ahnaya kaldı. Reşo gazeteyi açtı önüne... Tam sayfa ilânı gördü. “Opel korsa”... Zozan'a döndü. “Nasıl buliysen gaco?" Zozan burnundan soluyordu. Ama, o da gazete ilanlarına bakıyor, üstelik şiirsel edebiyat sayfalannı okuyup özümlüyordu. “Toyota korona"... .w v- w: me::: ' İlsşıiiızbııioczkblııéıibloiİbiEİFTERi v HİÇ AMA HİÇ OLMUYOR SAYINLA" a I ıı Is I M a I ıı Işı. s M ossğığlêîgdgşßîýdğğğî: u000 g& (Haftalık Anagram Analîzlerinîz) BÜLENT ECEVfI', MESUŞ ANAYOL let? krizi mi, Devlet kriziimi bilmece-bulma :.~ YALAN O! gnumâızî lîurerelcjltlîrtııml; tıîîret, sanayi, ulaşt l [n M** ğ ..SAİFAKO TANSU ÇİLLER (İktisat ve enflasyon kon u _ l K “ke” daki bütün bilimsel birikimini komşu Yeniköy .i ?â SÜLEYMAN DEMİREL navlanndaki etiketlere bakarak edindiği için)......“ HARİCTGEANZŞLİİLEİSUĞUN HİKMET SAMİ TÜRK (F Tipi-Af-İdam ;r _ başına belâ olduğu yetmiyormuş gibi hukuk ` . l ER Y -- , - . ŞÜREFYĞSESEWĞîEEğT $Sğ9“ğ';,ğçğ,“{îğ$,,“m,f*'“;““S““4?'ğ*fjğ'°ğ” OLURDU let ğaîalnı olduğu için) pm esöru, us e! e (Hepsi Ve kemlisiİbke-'i AHMET NECDET SEZER. (ğ;1';;;;n';;;;;';' ANAVATAN PARTİSİ l dığı sırada, alelacele Ankara'ya niye döndü di. SANA ANTİPATİ VAR inandırıcı bir şekilde izah edemediği için)........... ANA MUHALEFET RECEP ÖNAL (Bunca yıllık ömrümde, si A! TUHAF ELEMAN iktidarın gönüllü tetikçiliğine soyımduğunu g DOĞRUYOL pAR-rlsl ğüm ılk bürokgıt kökenli olduğu için) ............ .. « iy' RAPORLU DOST NAMİ ÇA (Qrman-bakanı yapıldıktan CUMHURBAŞKANLBAŞBAKAN r ra, ormanlann nıye bırdenbıre yanmaya baş :ı bir türlü kestiremediği ve DSP'li belediyel ı~ _ _ sap sormayı akıl edemediği için) _ BABAM HARABE, CANKUZU ŞAŞKİ” DEVLET BAHÇELİ, NEŞET ERTAŞ ("EZA" Joker) nu ak "b" ,, ı k . . . . şm , 0 uru saz ça ma nıyetıyle geldıkl TANSU ÇİLLER şehir'de, saz-söz kesintisine yavrukurt ul ıı: .. , U'S'A'İT;E`LT' ELÇİSİ sık sık ara vermek zorunda kaldıklan için).... 1;; l S” “ke” i '~ DERYA TUNA, İBRAHİM TATLISES, " BÜLENT ECEVIT ASENA (Türkiye'nin başka hiçbir probl ıı lVEDl ENTEL MÜBAŞİR " muş gibi, “fıızulî şâgil” olarak, âcil I-«ıı PŞAİRDİM" Joker) durdukları için) ............................................. .. YILDIRIM AKBULUT SIFIRCI HOCA (Yazacak konu, yüklen BU YIL KALDIRMAYI UNUT ~ bulamayınca, olur-olmaz konularla uğraştı . sabuk kişilere not verdiği için)... FısıLTı SANSÜRÜN :camın OLDUĞU van: CEHALET HAKİM ı ii ,ş, _S_ .c ı toplatıp imzalatmak, çoluk-ç İ İ i' &TSİ; 'w' RTÜK' var, YÖK var, CMUK var, î; KHK var. iftiharla sunmak isterlerrniş m Faşizm gelmişse cihâne, sansür baha- *t* _ ğ ne... . Sansürün siyasalyansımas 12 Mart 1971'le ilgili anılarını aktar Devlet-hükümet işlerini cahill_ maya başladı dostlar... 4 Evler basılıyor, yasak yayınlar toplanıyordu. . . Baskısı en çabuk tü kenen kitap, Yaşar Ke mal'in İnce Met'iydi. Yaşar Kemal hapisteydi. İmza günü de der ğildi. Yattığı koğuşa altorta-üst komuta kade- . _ mesinden herkes kitap İ İ getiriyor, “İmzanızı rica. edebilir mi yim?" diyordu. YaşarKemalseviniyor,kıvamyordu. ı mddankalmarakamlaniyi , Sonradan öğrendi. Mesele tam öyle Bu memleketi cahille' .~ değilmiş., 'iii,- görmüşlere, çokbilmişle ' ' Girdikleri hé 9 n «s ı , ›- x. ı.: .. ırak' i' iýéfi157êêv9kiiâv1aümi