steyenin 1 yüzü, vermeyenin 500 yüzü

nin ıüııüıı ııivıssi

KuııııııAN AFİŞEK

İstenlnt yüzü, ııermeııenin Sllııvüzü…

Iayan sonıyu Ertuğrul Özköklıerkésin anlayacağı lisana indirgedi.
Nereden çıktı bu aşiretler?
Gazoz kapağından, deterjan kutuısun’ dan, cikletten çıkmadıklarına göre, bir yerden çıkmışlardır mutlaka… Nereden (ıılabiIir.? Aşiret isimlerinin Pinyanşi, Beyzade, Şe
Kaç zamandır herkesin kafasını lııurca
refhan, Ertuş, Ezdinhan, Alan, Babat, îatar,

Jırki, Tayan, Butvan, Arabi ve Mentkan olduğuna bakılırsa memleketin güneydoğusundan bir yerden çıkmışlardır herhaldı e…

Arıkara’da ne işleri varmış?

Size ne, bana ne? Seyahat-ziyaret h ürriyetini düzenleyen anayasanın teminatı altında başkente gelmişler, gelmişken ::umhurbaşkanına, başbakana, anıt kabire ;şöyle
bir uğrayıvennişler… ‘

Peki, ne istemişler?

0 Her yıl bütçeden 1-2 trilyon rıaıra…
Verdik gitti.
– Seçim sandıklarına PKK’lılarını sızmasını önlemek için, batıdaki merkez yoklamasına benzer “aşiret yokllranıası”… Sizden kıymetli mi.? Alın

Aşiret denetiminde asayişin sağlan
‘ ması için, 13-14 bin kalıcı korucu
kadrosu, koruculara da demode G-3’lerin
yerine Kalaşnikof, geri tepmesiz top, havan
topu, zırhlı personel taşıyıcısı… Sizin olsun

ağalar, iyi günlerde kullanın…
Son bir soru… lstenilenler o kadarcık
mıymış?

Aslında değilmiş, ama, mahalli bürokrasiye PKK sızmasını önlemek için memuriyet sınavlarının aşiret reisleri denetiminde
yapılmasıyla mahalli kolluk ihtiyaçlarının
karşılanması için halktan vergi toplanması
konusunda aşiret reisine bağlı vergi dairelerinin kurulması “biraz fazla” görülmüş…
Bu iki anlaşmazlık konusunun çözümü,
“şimdilik kaydıyla” askıya alınmış…

***k

“Devlet olma”nın getirdiği dört imtiyaz
vardır.

Askere alma, vergi salnıa, para basma,
bayrak

Ankara’ya şaşıyorum. Aşiret reisleri iste- ‘

yince iyi, lıoş, PKK aynını isteyince ” ımalIah”!

İSMAİL AMASYALI
Kocaeli milletvekili’

(DYP) ölduğunu bili- H

yorum. Seçim bölgende RP’nin kuwetlendiğini görüp “anti lâik manifesto”
yayınladığını, üstelik, 25 DYP’liyi örgütleyecek kadar etkili olduğunu biliyonım.

“Aramızda lâikliğin lâfı mı olur?

Bozun SHP’y|e koalisyonu, cehenneme kadar yolları var!” diyecek
. kadar da “cehaletin ver.. diği cesaret sahibi” olduğunu biliyorum.
Amasyalı Sobaları iflas etmişti, kur
tarıldı, yirmi yıllık cirosuna eşdeğer
teşvik kredisi aldı onu da ben
çıtlatmış olayım.

mes&

lğıYAFETÇ_ _
KoHDuN HeDıYs-Sıß.