Sosyan Demokratların Tarihi Kumarı

r; GÜN iııîıvesi
KURTHAN rışısı(

Sosyal Demokratların
Tarihi Kumarı…

a kamuoyu araştırmaları insanları

Yğanıltı r, ya sosyal demokratların

iilp e başka kimsenin bilmediği
birşeyler var.

ra katılabilir. Pazaılığa nu…
– *i*

Ben bu işi anlamıyorum. Daha doğ
rusu, anlamakta zorlanıyorum.

Doğru Yol, adı üstünde, ‘ -kö ü
partlıl”… Bursa’yı hariç tutarsıkğkz, izliyükşehirlerde bir belediye başkanlığı kazansın, dişimi kırsın…

, Sosyal demokratlarımız üçe bölünmüş durumda, kamuoyu aıaştımıalarına

bakılırsa, yüzde 10 civarında parti başı
na oyları var. .
*t*
. SHP’nln hesabına biraz aklım yatar

çı..$-°.’.:ıi%f’. *n n sem ~ It _ ı
“iki Nriu Iecim” ne demek? Bataklık işgyrdtşeikiHyîıaıyılıez ::’31 İlla?”
27 Man 1994 gü- – yüzde 15’lik barajı
nü, seçmenlerimiz BAK ı Dir/CEM!.. “ ::î atarak. eienenlerln
Saüdik balina 8ldiP°Y Ğmmvßlğiéußuülêléîêıßa- oyları bize gelir,
:atzğîğkgw-Saabnîha kadar ırazmsw.. oırıvı.. gülüm?? ma I söguîumhbelizi oiyaâzakuıl t’ l ‘Yüzde 32 elbette
tı arı er o an ma ı götürür.
tanesi alınmadı mı, er- Ama, DSP’nin o . tesi pazar günü seçim ları herzamanki gi i
tekrarianacak… Ama, ” ecekonducu” Rebu sefer, ilk iki parti- ‘a, CHP’nin ları
‘nln adayları araıın- “proteıt” olarak
M b’ dem _k iıîğa, ßYPhindoyiarı
raz şı – , ı y ne san ı ına
ilk olabilir… Yüzde ‘ giderse, ediyeğ se15’lik barajı aşan bütün partiler ikinci tu- çlmlerl lwallsyonu götürür.
Götürrnez sanmayın…

Götürür, fena götürür.
Kamuoyu araştırmalarına göre belediye seamierinde en zayıf görünen iki
parti “l turlu seçim” istiyorsa, ya kamuoyu araştırrnalan yanıiıyor, ya onların
bildikleri “ekstra” bir şey var.

Sözün kısası, kumar

Ben olsam oynamazdım. ab?, DYPANAP-RP-MHP koallsyonu görünmeye
13 AraIık1993
PAZARTESİ

MEHMET Bayılıyorum senin
KERIMoöıU EEIGIIIKLI sı’ .
eıınıerıe . milletvekillerıne…
“gi” bir ‘ Özellikle de sosyal
sürü __:____ ı w I demokrat
özdeyişimizı ‘ ‘ ‘ ı alanlarına…
atasözümüz var. – _ Bır kere _
Yeri dar olduğu için yeterince , , Sekme’ m’ WWW’
oynayamazmış… Sana uydu. “T âyln, ‘mmezlerı ‘5 Vapmaz’ ağlama?”

tertî ve iş-lşçl bulrrıa örevierimiz
yüzünden, asi görev miz olan
yasama-denetim görevlerini
yapamıyoruzi” demişsin…
rğğizından kan eiinlcekğzılcık

l l l isö errn ‘

t** ç* ” Y

W’ ..n
m, blr vatandaş

çıksın, ıılı” a rk mutfak maarafım
olan 5 mil I yı versin, gelip
benim oturur, anasının
akıütü gibi helâl olan…”

iyi beceririer. Sonra da, “Beni
kimse anlamıyor!” diye
meyhane köşelerinde ağlaşırlar.

“Hep dinlemek bıktım, bazen
ae: çıkartmak r…”
(Martin Luther, 1530)