Parti kurarım da, kapatırım da anam!

«wvmýşk k

KURTHAN FİŞEK

PARTİ KURARIM DA,
KAPATIRIM DA ANAM!

ti.

kapatıldı. Listeye bakalım…
Fedailer Cemiyeti (1859)

Anayasa Mahkemesi toplandı, çözdüğü
sorunlardan fazlasını yaratan Af Yasasfnı
esastan incelemeyi oy çoğunluğuyla kabul et
“Oy çoğunluğu” denildiğine bakmayın,
10 üye “evet”, tek 1 üye “hayır” demiş…
Yürüyen bir dava konusunda konuşmak

Çok parti kuruldu, çok parti kapandı veya

Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865)
Ali Suavi Usküdar Komitesi (1878)
Kleanti Zkalyeri-Aziz Bey Komitesi

BüııqıgııArLAıı NEREYE KOŞUYOR?
KENDILIKLERINDEN KOŞMUYORLAR,
DEVAMI.! YOKUŞA KOŞULUYORLAR

( l 878)
lttihad-ı Osmani Cemiyeti (1889)

(1889)

Cemiyeti (1892)

bana düşmez, ama, yolun sonu göründü gali- (1894) _
ba… Herkes serbest artık… Cemiyet-i Inkılabiye (1904)
*iz* Osmanlı Hün-iyet Cemiyeti (1906)
Fazilet Partisi kapatılacak mı? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti (1906)
Parti kapatmayı sınırlayan anayasa deği- Selamet-i Umumiye Kulubü (1907)
şiklikleri TBMM’de takılacak mı? Fedâkaran-ı Millet Cemiyeti (1908)
Yürüyen bir dava konusunda konuşmak Nesl-i Cedit Kulubü (1908)
bana düşmez, ama, galiba öyle… Türk Derneği (1908)
Neyse ki, bir ölür, bin doğarız… Siyasî Osmanlı Ahrar Fırkası (1908)
inançları boğamazsınız… Osmanlı Demokrat Fırkası (1908)
*t* lttihad-ı Muhammedi Fırkası (1909)
Osmanlı’nın devamıyız elbette… Heyet-i Müttefıka-i Osmaniye (1909)

(1909)
Ahali Fırkası (1910)
Osmanlı Sosyalist Fırkası (1910)
Türk Yurdu Cemiyeti (191 1)
Cenevre Türk Yurdu (1911)

Osmanlı lttihad ve Terakki Cemiyeti
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet

Osmanlı lttihad ve İnkılap Cemiyeti

İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

~tecspvür
. -._;FIRKA 51- _

Hürriyet ve İtilaf Fırkası (1911)

Türk Ocağı (1911)

Halaskar Zabitan Grubu (1912)

Milli Meşrutiyet Fırkası (1912)

Istihlak-1 Milli Cemiyeti (1912)

Lozan ve Neuchatel Türk Yurdu (1912)
Paris Türk Yurdu(l9l3)

Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti (1916)
Halka Doğru Cemiyeti (1917)

Radikal Avam Fırkası (1918)

Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası

(1918)
İstihlas-ı Vatan Cemiyeti (19 l 8)
Kars Milli Şura Hareketi Hükümeti
(1918)

Karakol Cemiyeti (1918)

Selamet-i Amme Heyeti (1918)

Teceddüt Fırkası (1918)

Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti

(1918)

Milli Kongre (1918)

Ahali iktisat Fırkası (1918)

Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmani
yesi (1918)
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Ce

l963’te döneminin Gediz İlçesi Hükümet
1′ Tabibi Dr. Osman Bey, Avusturya’da yapılan uluslararası tıp kongresinden dönerken kendisine bir kobay fare hediye edilir. Gümrük mevzuatına uymayan fare, ancak ülkeye hangi hayvan
ismiyle girebilmiştir?

a. Fil b. Devekuşu

c. Suaygırı d Fare

AP lideri Süleyman Demirel, 1980’lerde si2 ‘ yasi rakibi CHP’den hangi milletvekilini bir
gecede AP’li edip, Devlet Bakanı yaptı?
a Deniz Baykal b. Ali Topuz
c. Adnan Keskin d Metin Musaoğlu

1974 yılında, isim benzerliği yüzünden, Sa3 – di Irmak hükümetine kim Kültür Bakanı 01du?
a. Nermin Abadan b. Nermin Neftçi
c. Nermin Pekuysal d. Nermin Gündüz

____ “Coşkun Ulusoy’un memur olarak giremeyip
4″ daha sonra 1988 yılında Turgut Özal tarafından genel müdür olarak atandığı barıka hangi
Mülkiye/i ağabeyimiı, kıdemli
bürakratlarımııdan Teoman Yazgan ‘ın
“Biirakratlar Nereye Koşuyor?” kitabının
epeyze genişletilmiş ikinci baskısı Tekin
Yayınevi’nden çıktı. Kitabın ilk baskısı
çıktığında, yine TEMPO’da yazmıştım:
“Devletimizi tanımak istiyorsanız, bu
kitabı mutlaka okuyun… Biirakratların
vatandaşı mı, yoksa siyasilerin
biirakratları mı yakıısa kaştuğunu hemen
anlarsınız…” Kaçırmayın, okuyun…
Verdiğiniz paraya fazlasıyla değer…
Türkiye ‘_yi tekrar tanıyacaksınız…

sidir?
a. Emlak Bank b. Vakıfbank
c. Eximbank d. Ziraat Bankası

1977 yılında çekilen reklam filminde “Ar5′ mudun iyisi ayıya, müşterinin iyisi bankaya gider” denildi. Boşlukla belirtilen banka

sizce hangisi? ı.’
a. Akbank b. Ziraat Bankası
c. İş Bankası d. Demirbank

12 Eylül’ün ilk günlerinde Milli Güvenlik
6′ Konseyi’nin bir toplantısında, kimlerin silah
taşımasına karar verildi?
a. Asker
b. Polis
c. Üst düzey bürokratlar
d. Seyyar Arı Yetiştiricileri

[E TempoI685I2001

› mamwıarvwmmtrwzınwvwısugae

HAFTANIN HİKMETİ

“Popülarite üç paralık
şöhrettir… Benden başka
sevecek, ilgilenecek birilerini

bulamadınız mı?”

(Victor Hugo, 1879)

miyeti (1918)
Selamet-i Osmaniye Fırkası (1918)
Sosyal Demokrat Fırkası (1918)
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
(1918)
Vahdet-i Milliye Heyeti (1919)
Kürdistan Teaili Cemiyeti (1919)
Milli Ahrar Fırkası (1919)
Ingiliz Muhipleri Cemiyeti (1919)
Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (1919)
V ilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti (1919) _
Hareket-i Milliye Redd-i llhak Teşkilatı
( 1919)
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası
(1919)
Osmanlı İla-i Vatan Cemiyeti (1919)
Milli Türk Fırkası (1919)
İlhak-ı Red Heyet-i Milliyesi (1919)
Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti (1919)
Aydın Heyet-i Milliyesi (1919)
Denizli Heyet-i Milliyesi (1919)
Wilson Prensipleri Cemiyeti (1919)
Hürriyet ve İtilaf Fırkası (1919)
Nigehban Cemiyet-i Askeıiyesi (1919)
Osmanlı Mesai Fırkası (1919)
Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası (1919)
Mağdurun-i Siyasiye Teavün Cemiyeti
(1919) _
Teali-i Islam Cemiyeti (1919)
Türkiye Sosyalist Fırkası (19 l 9)
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti (1919)
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (1919)
Istanbul Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
(1919)
Yeşil Ordu (1920)
Amele Fırkası (1920)
Gizli Komünist Fırkası (1920)
Türkiye Komünist Fırkası (1920)
Halk lştirakiyun Fırkası (1920)
Mim Mim Grupları (Müdafaa-i Milliye)
(1920)
Türkiye Züıra Fırkası (1920)
Tarik-i Salah Cemiyeti (1921)
Birinci Grup (1921)
Şark-i Karib Çerkesleri Temin-i Hukuk
Cemiyeti (1921)
Müstakil Sosyalist Fırkası (1921)
Ikinci Grup (1922)
Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti (1922)
***k
“Bir ölür, bin diıiliriz!” dedik ya…
Allah bin bereket versin! i]

BİR lsiM sin İŞLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)
YAŞAR TOPÇU
YAŞA, ÇOPUR!

HANEFl Avcı
EVHAMCI FANİ

A.YASlN HATlPOĞLU
OHAA! UYSAL PİNTl

ABDULLAH GÜL
BAL GİBİ HAYDUT
(“İYİ BİT” Joker)
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
HUYLU ARTİSTE KİM ACIR?

HAYRİ KOZAKÇIOĞLU
ÇOK voz, HARAKİRİ OLDU
(“DOR” Joker)

ANAVATAN PARTISI
İNSANİ TATAVA, PAPARA

MESUT YILMAZ
ZAMLI SUTYEN
(“N” Joker)
OSMAN DURMUŞ
MASON MUDUR?

RECA1 KUTAN

TUR ATAN ENCİK
(“T.N.”Joker)

Haftalık alışverişini yapmak için manava gittiydi Reşo…

İki gün önce açıklanan enflasyon hızıyla domates-patates fiyat etiketleri arasındaki uyumsuzluğa sinirlendi.

“La kekol” dedi etnikdaşı manav
Şeyhmus`a, “Enflasyon hızi yüzde kırlrtir,

_ sendeki domates fiyati üçe, badlıcan fiyati
beşe katlanmıştir. Napiysen? Hükümetin
söylediğim bilmiymisen?”

Şeyhmus D1E`de çalışmıştı vaktiyle…
Cevabı hazırdı.

“Alacagini aliysen, elini çabuk tutiysen babo… Enflasyon hızi fiyatlara yetişe
va

mıyr…

SlFlRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ…

AHMET KENAN EVREN (Ağız ishali olmaya devam
ettiği için) ……………………………………………………………….. ..0

EROL ÖZKASNAK (Süngüleıin korumasında güncel
politika yaptığı günleri özlediği için) ………………………….. ..0

ÇEVİK VANTUTRİFOR (Susrnayı nihayet öğrendiği
için) ……………………………………………………………………….. ..5

TAHSİN ŞAHİNKAYA (12 Eylül döneminde, hiçbir
uçak alım-satım ihalesine karışmayıp, babasının Merzifon’daki tek katlı gecekondusunun satışından trilyonlarca servet edindiği için) ……………………………….. ..HELAL OLSUN

NURETTİN ERSİN

NEJAT TÜNIER

(12 Eylül’ü yargılayacak anayasa değişikliğinin kendilerine bulaşıp bulaşmayacağının telaşında oldukları için) ..?

TANSU ÇİLLER

MESUT YILMAZ

BÜLENT ECEVİT

(Askere söylenerek, sataşarak, siyasal hikmet-i sebeplerini, yani asıllarını inkâr ettikleri için) ……………………… ..0

Aw_
UÇUN KUŞLAR UÇEJN
ERKEN SEÇIME DOGRU

Deniz Baykal’ın söylemi ilginçti: “İyi ki bu TBMM’de
yokuz! Biz feminen paıtiyiz…”

CHP’ye kendi genel başkanı “yumuşak” derse, benim
dön araştımıa grubunun yaptıklan erken seçim nabız yoklaması sonuçları da böyle çıkar. i

ol” B] isiivıinıiýl

AHMET KENAN EVREN

(POST-MODIIII unun) l

“TSK 28 Şubat’ta ikaz görevini yapmıştı. Yani, yapmasaydı daha mı iyi olacaktı?” diyerek çorbanın içine bir
balgam da sen attın…

Şu sıralarda yalnızlık çekiyorsun anlaşılan…

Kimi bulursan konuşuyorsun…

Ya resim yapacak el kabiliyetin kalmadı, ya canlı manken bulamıyorsun…

Sergi açılışlarında seni göremiyorum…

Üzülmüyor değilim… Konu mankeni kalmıyor medyada…

12 Eylül icraatinin yargılanması yollarını açacak anayasa değişiklikleri gündeme geldi diye mi sessizliğini bozdun, bilmem…

Ama, ABD Devlet Başkanı Lyndon Johnsodun ölümsiz sözleri var.

“Çorba tenceresine Hepimiz oradan, aynı yerden içiyoruz…”

Tempo ı sss ı 2001 El