Moruturi Te Salutant!

i):

_f_

URGUT Özal’ın siyasete döv- neceğini duyunca heyecanlandım. Sezar’ın heybetli Roma
dönüşünü çağrıştıran senaryolar
canlandı kafamda… Kesin dönüşten

şsonraki Brutus vaziyetlerini unut
tum, arkasından teneke çalanlardan

dan çıkmış…lstanbul ‘daki bir toplan.tıda, “Gencim, güzelim…” demiş,
“Siymete dönerim. Hem de kmnızı
görmüş boğa gıbı dönerım…”
Parantez aç-kapa, Sezar da öyle
demişti.
` İ* r. ı›

_ı :İ Tartışmaların tam orta yerine yetiştim. ‘

Hüsamettin Cindoruk’a bakılırsa,
cumhurbey aktif parti siyasetine
döner. 15 Ekim akşamı katıldığı
muhtelif resepsiyonlardan birinde
söylemiş… Düşmandır, köşke adaydır, söyler, dolduruşa getirmek istiyordur.

ıKurfhcın F SEK]

i Illiıruturi Te Salutant!

Mehmet Peçeciler’e göre “döner”. Ama, “Şartlı olarak”… Şart
ne? Seçimin tarihinin _”aççık ve seççik” olarak tespit edılmesi… Yani,
Köşk’ten ayrılıp Konut’a taşınmaya
niyletlendikten sonra tufaya gelmeme r

` nasıl intikam al- Aykırı görüşdığını hatırladım. MEPAKETTİNLJJIYE ama ler ne? Yani,
_ “Hepsine müsta- DURAWM: FIMIIPAMAYAYIM “Particilicşe dönîhak!” dedim. NE @SUYU- mez” iyenler
Derken, “Ya- ne düşünüyor? ş
hu, sahiden dö- Yüz hatlarına
ner mi? Akıllı bakılırsa pek meadamdır, yap- ‘ sut olmayan birimazl”, diye p ne. göre, dön.düşündüm. ‘ mez,tehditedi”Cumhurbeyin yor, mezarlıkta
siyasete dönüşü t ıslık çalıyor.
“nereden çıktı?” .k i. .k
-diye sordum ar- Peki bütün
kadaşlara… d d.k ‘d I
_Kendi ağzın_ e ı o u arın

odak noktası ne diyor?
Ağzından aynen aktarıyorum.
“Ben bu memlekette bir olay da
ha yaratınm arkadaş! Benden başka ‘

kimsenin bir tı , düşündüğü
yok… Benimşîexğışürşııde fazla zaman yok… O halde, yapılması gere
kenleri yapacak bir konuma gel- t.

mem gerekiyor. Cumhurbaşkanı
olarak pek bir şey yapamıyorum.
Parlamento, parlamenterler elimi,

kolumu bağlıyor. Başkan olabilece- p

ğim şartları yaratabilirsem geri dönerim, üç-beş senede Tüıkiye’ye elli
yıllık mesafe aldınrım…”

Emrin olur Sezar! Sen istedin de,
ölmedik mi?

BEN ı MEMURURUMU

U M: YÜZDE 28,5

SANA EZDİIZİE Mix/IM

MELlKE HASEFE MURAT KARAYALÇIN

FERAH ETEK AYNI NAKARAT!
MECLİSİ METRO KAçA ULAN?

(“ClRT’.’ joker) (“ALO ANAKENT” joker)

EŞBİ( BVIII,

Aılı çıkacağına
nı cıksın…

‘NSAN yükselmesin, hele makam
koltuğu, kırmızı plaka sahibi olmasın,
diller dönmeye başlar, tezvirat yapı
lır. Ersin Faralyalı (kabinede enerji ve

tabii kaynaklara bakar kendisi) tam de
dikodulardan yırtmıştı, çeneler yine_

GEÇENLERDE gâvur dergile- düştü.

rinden birinde okumuştum, Neymiş efendim? Ankara Ataltüll( Ll
Dünya eşek nüfusunun artış sesi Vakfı yararına düzenlenen “iç gihızı kesilmiş, sıfırlanmış… On yıla
kalmayacakmış, foklar, tosbağalar
gibi, nesilleri kurumasın diye, 0nları da özel korumaya almak gerekecekmiş… .

Habere inanmadım. Tahsil ve
medeniyet ne kadar artarsa artsın,
eşşekliğin baki kalacağını düşündüm. Erdoğan Paçin (Bursa-hha)
arkadaşımızın haberi beni doğruIadı.

İthal oyuncak satan mağazalarda “eşek şakaları” kapış kapış gidiyormuş… Genç kuşağın en sevdiği şaka “Burada Deli Var” çı
tam mankenler podyuma çıkarken…

demişler arkasından…

Ben hayatımda defileye gitmedim,
teşrifatı nasıldır bilmem, ama arkadaşların anlattığına göre, ordövr, ara sıcak,
ara soğuk, içi pirinç dolu tavuk, ana yemek derken, “Mankenler nerede?” diye bekleşenler baygınlık geçirimnîş…

Dedikoducuların haberi olsun…
Mankenleri biraz daha bekleseydi bakanlar kurulu toplantısını kaçıracaktı
Faralyalı…

yim” (eskilerin deyimiyle “don-sutyen”)_g
defilesini erken terk etmiş… Hem de,

“Kadınlardan zaten hoşlanmaz!” .

kartmasıymış, birbirlerinin sırtına
yapıştırıyor, sokakta dolaştırıp arkasından gülüyorlarrnış…

Ya yaşlı eşekler? Onların tutku- `
su da, patlayan sigaralarla odaya
atıldığı zaman “pis kokan” çatapatalarmış…

Eşeklerin özel korunmaya alınmalarına karşıyım, nesilleri bir an
önce kurur inşallah…

“Krallıkları yoksulluk,
Cumhuriyetleri lüks yıkar…”
(Montesquieu, 1750)

AYDIN MENDERES Türki2 ye’nin siyasi tarihine “kronik
mütereddit” olarak geçmene az
kaldı. Özal’a dolaylı arka çıkıp
“Başkanlık sistemine karşı değilim!” dediğin zaman heyecan an

hitap buyurmak suretiyle hakaret
ettiğin için, 5 milyon liralık tazminat cezası yemişsin… Normal! Parayı ödemeyip icraya verilmişsin…
Anormal! Azeri (soydaş) özdeyişldir, “Çenesi düşük olanın eli bol,

gönlü gani olur…”

‘ -ı ‘ mıştım. “Hahhhl” demiştim, “NiADNAN KESKİN Cumhurbeyi- hayet tavır koydu, yakın gelecekte
mize “ufak tefek yurttaş” diye cumbaşbey, yani hem başbakan

hem cumhurbaşkanı olacak…”
Tam keyiflenmiştim, “Ama, _bunu
bugün için söylemiyorum…” deyip
yine yan çizdiğini öğrendim.
N’olursun karar ver, meraktan herkes çatlayacak… Ben de, potansiyel
seçmenlerin de…