Merd’i kıpti çecaat arz ederken DSP’nin sirkatin söylermiş..

*wvmýîß AÇ

KURTHAN FİŞEK
MERD i KIPTİ SECAAT ARz EDERKEN
ı O O ı I OC İ ›
DSP NIN SIRKATIN SOYLERMIŞ…
DSP’nin Amasya’dan çıkartıp Türki- sine tahammül etmek kolay mı?” ‘ nuyorunı…”
ye’ye kazandırdığı Gönül Saray Alphan Doğrudur. Çok güzel…
ilginç bir tip… Kendi birlik-beraberliği, DSP’nin bir- DSP’nin bundan daha Özlü ve kapsamAma, kendi özel kişiliğiyle, DSP’nin likteliğini ayna sadakatiyle yansıtıyor. ` lıtarifi zor olur.
tüzel kişiliğini ayna sadakatiyle yansıtı- Tahammül etmek zordur, ama, başa ***
yor. DSP’ye yakışır. gelen çekilir. DSP’nin Amasya milletvekili Gönül
Libya’ya gitti, Kaddafrden randevu is- *** Saray Alphan’nın, nasıl olup da, DSP’nin
terken Dışişleri Bakanlığı’na by-pass çekti. “Çok masraflı” değil… Mütevazı bir tüzel kişiliğini bu kadar iyi yansıtabildiğiHerkes şaşırmış, hariciyeciler sinirlen- hayatı var. ni merak ettim.
mişti. “Çekilmez” sayılır mı? Libya’ya “ticari” amaçlarla gittiği,
“Ben rahat bir insanım, herkesle ko- Elbette… Kaddaffden randevu talebinin bahane olnuşurum…” dedi, ekledi: “Libya’nın Kendi deyimiyle, “Huysuzumm Ta- duğu söyleniyordu.
dünyadaki kötü imajına üzülüyordum… hammül edilemeyecek, taşınamayacak bir Reddetti.
Bunu düzeltmek için girişimlerde bulun- kişiliğim var. Bildiğimi okuyorum…” “Bir kısım medya abartıyor, yanlış
dum…” Hoşgeldin DSP… anlıyor, konuları saptırıyor…” dedi.
Doğrudur, DSP’ye uyar. *** Merhaba DSP! Bir tek onlar biliyor.
Son bir buçuk yıldır CHP’ye kaptır- , Yasama görevini nasıl yapıyor? Herkes anlıyor.
dıkları (ve gen’ gelmeyecek) oyları kim- İşin kolayı var. Ama, nedense hepsi yanlış anlıyor.
denalacaklar? i ”Kanun önüme geliyor, dersime iyi ***
*** çalışıyorum. İki-üç gün önceden Genel Kendi özel kişiliğiyle partisinin tüzel
“Yüzbaşı kocamı çok seviyorum, sa› Kunrıay’a gidiyorum. Paşalarla tartışıyo- kişiliği arasında bu kadar uyum bulunan
yiyorum. Kaddafiden çok daha yakışık- rum, ortak karara varıyoruz. Komisyona birisini merak etmemek, tanımayı istemelı… Üstelik hoşgörülü… Benim gibi biri- gidip anlaştığımız çizgiyi anlatıyor, savu- mek mümkün değil…

BİRİNCİ ADAM: ATATÜRK
iKiNci ADAM: İNÖNÜ
__ ÜgüNgü ADAM: MENDERES
DORDUNCU ADAM: KıMMış ACABA?

Liderim günde iki defa traş olmalıdır. Yüzde Şevket Süreyya Aydemir? rahmetle
1′ 3… Mark Twain, buna benzer şekilde, “Poli- anıyorum… Ömrü yetseydi, dördüncü
İikael günde iki defa traş Olmaya meebuîdüri” adamı da yaıardı. Kırmızı ışıkta bekleyen,
demişti Ne gerekçe göstemlişîi? çarşı-pazara kendisi (ve eşi) giden birl

a Temiz yüzlü görünmek zorunda olmaları
b. Opüşürken başkalarının yüzünü tahriş etmemeleri

denk düştü Çankaya’ya… Herkes
yadırgadı. Niye yadırgandığını – ‘ ‘ ‘ -‘ ı *ı ‘
anlayamadım. Beylik aldığında önce Liderim şık ve çağdaş giyinmelidir. Yüzde
babasını asanlara çok alıştık, herhalde 6′ 12-» Atatürk, Emmm Kongresi’nde başkan
c. İki yüzlü olmaları
d’ Şen?” esnafml Sevlndmelcn’ , ondandır. Neyse, geçelim, kendime ölçü ilk kÜTSÜSÜHe ünifemayia Çlkîl- Giimüşhaneii ZeLidmm 18- Amen’ n aıßkûnhkıanma uygun bi, dev,” ki Bey ve Sivaslı Fazlullah Bey bağırdı: “Unifor2′ kan TİP Birhğdnm îesbltieme göre: 50 Yaşl’ mayı, apoletleri, ispoletleıi, kordonlan, madalya~

m geçen politikacilar arasında en çok hangi ame- ‘”‘”“”” “”y°”””°” “kmm” ları çıkar… Yüce Meclis’in üzerinde askeri tahak

iiYat türiîne iasîianmaktadlr? yaptırdım damarı” küm yaratıyorsun…” Atatürk ne cevap verdi?
a’ Prostat b’ By’pa55 başparmağının mutlaka yere değmesini isteyen li- 8- Beğenmeyen Çlklp gider
c. Parkinson d. Katarakt! de, kimdi? g b_ Başka eıbisem yok
Liderim sözünü tutmalıdır. Yüzde 5… “Sen a. Hitler b. Lenin c. Napolyon d. Tansu e. Hangi teıziyi tavsiye edersiniz
,_ 3′ başbakanlığı kabul et, Çankaya’dan işine ka- Çiller d. Ver Serpuşunu, al kalpağiml
.=` _rısmayaeağimW Sözü hangi ikili arasında gecti? Lidenm korkusuz oımaııdu, Yüzde 13,,, Liderim mütevazı olmahdır. Yüzde 8… En
a’ êmnırkJnonu b’ Ötanırhoıîbay . 5′ Çankaya Köşkühün bahçesini kargaların pis- 7′ mütevazı makam arabasına kim hindi? İpu°- GÜL-Akbulut d- OZĞLDÜTHRI leyebileceği korkusuyla, “hava koruması” yaptı- cu: Suikast teşebbüsüne de o arabaya binerken
Liderimin boyu boyama uygunlolmahdıı’, ran Cumhurbaşkanımız kimdi? , uğramıştı. `
4’Yüzde 19… Kısa boylu oluşunııwkompleksg” › a. Cevdet Sunay b. İsmet İnönü a. Atatürk b. İnönü e. Demirel d Çiller
î- _ yapıp makam koltuğunun ucuna” ” eiên,: ayak; c. _Celal Bayar î d. Turgut Özal “1)c,2)d,3)b,4)c,5)ı,,5)b,7) b_

.i m TempoI665I2000

“Yeterinden fazla yaşayan
politikacınırı başına
her şey gelir…”

[George Bernard Shaw, 1944)

Hemen gidip TBMM Albümü’nü çıkardım, hamfendinin künyesini çıkarttım.
*t*

Gönül SARAY ALPHAN

AMASYA (DEMOKRATİK

SOL PARTİ)

DERELİ=1953, Ömer, Fatma – A.Ü.
Ziraat Fak. Gıda Teknolojisi Bölümü İngilizce, Orta Rusça ve Arapça, Ziraat
Yük. Müh – Ankara Belediyesi Başkan
Danışmanı, Tarım Satış Koop. Birliği
Ankara Bölge Müdürü, Antalya Belediyesi İktisat Md. – Özel Sektörde İran ve
Rusya Koordinatörü, Moskova Centerros
Entegre Tekstil Fabrikası Kurucusu,
SOV-DİL Özel Rusça Dil Okulu Kurucusu, ”fHICya Üretime Yönelik GM Dış Ticaret Kuıucusu, Finansal Yöneticiler Derneği Kurucu Üyesi, A.Ü. Dış Ticaret
Enst. Öğr. Gör- Evli, 3 Çocuk

**t
Ne demeli?
Buluyorlar birbirlerini… Ü

Türkiye’nin etnik mozayiği ilginçtir, dağınıktır, bölük-pörçüktür.
Herkes birbirinin komşusudur,
dostudur.
Reşo kaza geçirmiş, hastaneyi şaşınp kiliseye girmiş…
Soru-cevap başlamış…
“İlahi mucizeye inanır mısın?”
“Hayır babe…”
“Yirmi katlı binadan düşen adam
sağ-salim ayağa kalksa ne dersin?”
“Tesadüfrür babo…”
“Peki, aynı adam aynı yerden düşüp yine kurtulsa ne dersin?”
` “Tekerrür etmiştir babe…”
– “Daha peki, aynı şey üçüncü defa
olsa ne dersin?”
“Alışkanlıktir babe…”

ın

;tÃf `°`v” ”

..sakın

– mwnseımwwwıaıı mazi-aşama. .::n s;

BİR İSİM alı: İŞLEM
(Haftalık Mirasçı Anagramlarınız)

NAHİT MENTEŞE
AH! EN TEŞNE M.l.T.

ESAT KIRATLIOĞLU
SATILIK ERAT OĞLU

IRFAN KÖKSALAN
KÖR, FÂNî SALAK

MEHMET GÖLHAN
TÖHMETLI HENGÂME
(“ETİ” Joker)

__KÖKSAL TOPTAN

oö! PLASTİK TANK
(“İ” Joker)
ABDULLAH GÜL
BAL GİBİ HAYDUT
(“İYİ BİT” Joker)
lSM_ET ATİLLA
SAMIMİTELLAK
(“_KM” Joker)
İSMET SEZGİN
,İSTESEN GİTMEZ
– ~ (“ET” Joker)
NECMETTIN CEVHERI
– MECCANİ VETERİNER
(“A” Joker)
TANSU ÇILLER
EN ÇİLLİ SURAT
(“İ” Joker)

SlFlRCI HOCA’NAIPN NOT DEFTERİ! ı
ve OLMADI SAYINLAR…

SÜLEYMAN DEMİREL (“Yasamanın, yürütmen’
yargının ve kitle örgütlerinin üstünde yer alacak “omb ı
man” tufasına geleceği konusunda kuşkulanm ve bekl
tilerim olduğu için) ………………………………………………….. ..`

BÜLENT ECEVİT (Kimine göre “Jakoben”, bana ı’_

” re su katılmamış “Bonapartisf” olduğu bunca yıldan so

ortaya çıktığı için) …………………………………………………… ..
_ DEVLET BAHÇELİ (Erken seçimi göze alamadı y.
Q_ ama, Cemal Enginyurt gibi “eski imaj” kâbusların
kurtulmanın başka çaresi olmadığını da göremediği için).
y , GÖNÜL SARAY ALPHAN (Arapça bilir görünen .
DSP milletvekili olarak Libya’ya ticari muhabbete gidip,,

Ecevit familyasına “temizlik evde başlar” özdeyişiniha
tırlattığı için) ….. .. O . …….. .. 0.
FARUK SÜREN / FATIH TERİM (Türkiye’nin kırk elli yılda bir gelen keyfine elbirliğiyle turp sıktıklan için)0

5 SAYIŞTAY BAŞKANI KAMİL MUTLUER (Mimaıl

hata yüzünden itfaiyenin giremediği Sayıştay binasının mi
l, mannın adını saklı tutmakta ısrar ettiği için) ..O

SHRT VALI YARDIMCISI EKREM İNCİ @Düğüne
,` girerken elime kalaşnikof tutuşturdular, havaya ateş etmeĞ. sem ev sahipleri üzülürdü!” diyerek, mülki idare tarihimi”” ze geçtiği için) ………………………………………………………… ..0
DPT MÜSTEŞARI AKIN İZMİRLİOĞLU
ENERJİ MÜSTEŞARI YURDAKUL YİĞİTGÜDEN
(Cumhurbaşkanına gücü yetrneyen sayın başbakan ı. >

zı bürokrasiye müdahale ettirdikleri için)

YOK BAŞKANI KEMAL GÜRÜZ

ÖSS BAŞKANI FETHİ TOKER

MEB BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU .
(Liselerini birincilikle bitiren ve ağırlıklı puan imti w
4,_ zını alan 1.581 öğrencinin nasıl olup da üniversiteye ‘ v
`,7 mediklerini soruşturacaklarına, kendi popolarının der’

düştükleri için)

Fısıuı

ÇİO.

“n
…k
İİ
i
ş

i-h

şmvrw

Tim” eâê-éıéfß-‘r’ »w .u

ANKARNDAKİ BUNCA ASABİYET NİYE?

Sessiz-sakin Şevket Bülent Yahnici
sinirlendi, kendisine hiç yakıştıramadığım bir saldırganlık örneği verdi.

Cemal Enginyurt, meclis bahçesinde

tabanca çekmedi, ama, “Erbakan asılmalı!” dedi.

Devlet Bahçeli durumu
nasıl idare edeceğinin kaygısı ve kaygıyla gelen suskunluk içinde…

***k

Bülent Ecevit sinirli…
Cumhurbaşkanıyla tartışmadalaşması fos çıkınca, kriz

yaratmanın yollarını arıyor.

l Recai Kutan mühendistir, selefı d
mühendistir. Öbür mühendis gibi gonuî
` şuyor, gamından gonuşuyor, boşuna go?
nuşuyor. ,
CHP’nin ağzı var, di
yok… Bişiler homurdanıyor
Ne dinleyeni var, ne duy
nı… 5
Bunca asabiyet ve tediı’
ginliğin sebeplerini, dirs
_v temasında olduğum dö
– “kamuoyu araştırması” yı
bundan aldım…
Erken seçimi kimse’
göze alamayacağına bir kere daha ı i

Oysa, yürürlükteki 657 sayılı Devlet verdim. .
Memurları Kanunu, mevcut bütün prob- t**
lemleri çözmeye yeterdi. MHP – % 18
Ama, maksat kriz olsun… FP – % 12
***k CHP – %11 ‘F’
Tansu Çiller bakkal-manav geziyor. DSP – % ll _
› Ağzını bozuyor. _ , ` p . ANAP – % 10
v – Mesut Yılmaz dış gezide… Gittiği ş , ‘- DYP- % 9 `r
maçta hakeme küfrediyor. ı. .şi I .~ ‘ v , . BANANE – % 29
.::tt î.: i

K.’ .

. TemnoI665l w