Memurun rüyası, emeklinin kabusu…

17 Kasım1993
l ÇARŞAMBA

sin auıı ııiıııssis
KURTHAN FİŞEK

runun iki hayali vardı. *
“Çift anahtaı” hayali…

Ev anahtarı, kontak anahtarı…

Devlete çeyrek asır hizmet ettikten
sonra, azıcık dişini, yakasını ve paçasını sıkarak, ikisine birden sahip olabiliyordu. Emekli ikramiyesiyle…

O köprülerin altından sürüsepet
“24 Ocak” geçti.
Emeklinin ikramiyesiyle, ev ve
arabanın kendileri
değil, anahtarları
zor alınıyor. Alınan
anahtarlar uymazsa, çilingire ödenen
paralar da cabası…

Bir okuyucu
mektubu var
önümde…

*i*

Sayın Kurthan _
Fişek oğlum,

Hürriyefteki sÜ- _
tununuzda Maliye Bakanı Isınet Attila’yı elektrikli sandalyeye oturtmuştunuz. Cadı kazanına otuıtmanız lâzımdır. Bu bay, 1976 senesinde, Sosyal-Ko
diye bir kooperatif kurdu. Kendisi 0 zaman verem taramada çalışıyordu, biz
de bir verem tarama hekimi ahbabımız
vasıtasiy/e o kooperatife Üye olduk. O
zamanın parasiyle, 5 ‘er bin lira ödeye
rek, rahmetli eşim, ben ve çocuklarımız buna katıldık.

Adam başına 400’er metrekare de
Benim zamânımda devlet memu

BEN
Lu

“iki

â
“Z

i oLuP-l»

Memurun rüyası. emelılinin Iıâlıusu…

ßi GÖTÜRİ- .

YOML. 9G iy!
a NNliAğARPı GELELEgIN
M& tAııMî

diler, paraları, taksitleri ödedik. Arsa/arı
almak istedik, kurra çekeceklerinı’, ama
ödemelerin bitınesini beklememiz ge›
rektiğini söylediler. Odedik, ama, tapularımızı vermedi/er, kongre Üstüne
kongre toplamaya başladılar.

Kooperatifin o sorumlusu önce
SSK ‘ya müdür, sonra_Bağ-Kur’a genel
müdür oldu. Aradım Ismet beyi, bizim

– kooperatif arsalarının ‘SİT alanı olduğunu öğrendim.
Ayda 700 bin lira
istemeye başladılar
bizden… ‘Devre
Mülk’ olacakmış…
Odedik o parayı…
Ama, bu arada, bütün mesu/iyetimizi
yerine getirdiğimiz
kooperatifin adı da
değişti. SSK Hayıt/ı
Köyü Turizmi Geliştirme Kooperatifi
olmuş…

Ben bu kooperatife Üye olduğumda
eşim hayattaydı. Rahmetli oldu. Kızımın henüz karnında olan torunum,
şimdi lise bire devam ediyor. Kooperatifin kurucusu şimdi maliye bakanı…
Kooperatifin ve maliye bakanının o zamanki yardımcısı şimdi yine kooperatifin başkanı…

***k
Okuyucu büyüğümün sözleriyle

…bitsin yazı…

“Bize yazık ve ayıp değil mi?”

_ he:
Tv PeoeıîAMLAeıuı *
Biz YARıCAZ-ı›
‘ÇEK’ Dapıeııvyvazoe
CEkt-:CEKSIM .a

Nasıl tekziıı ama?

akıflar Genel Müdürü Fadıl B” OKUYUCU?” YaZİYOH- _
vUnveHden “Refah’ta Pilot _”5e”‘ ulu!’ zamaFdF “kW 4

Bölge: KONYA” yazıma çok **dWOVUm- ş” ‘dekmiîı’ _
nazik bir açıklama geldi. . SEmÖaIYE’ kQŞe” Ya** onCelefl

“227 sayı/ı kanuna göre, muhtelif merakıa mhp “Wmdum- Amaı
il ve ilçelerimizde 21 imaret (aşocağı) hem** &mk ‘Out’ °ld“- EİVaÜm?
açılmıştır. Bunlarda 4. 735 muhtaç b3k’Y°“”]1 da heîkes elekİFkh_
vatandaşa parasız olarak bir öğün SWÜaIYCİİk-n Van’ı Ona muştfîr’
sıcak yemek verilmektedir. bUİmBk ÇOK kOIaY-v S’k’Y5a b”
‘Bu bakımdan, kamu hizmeti onyr kqltuş yap de grava

yapan genel müdürlüğümüzün bu niüşnterınbu Bır ğuşunı_ be” çOk
hizmetinin bir “parti faaliyeti” gibi ç .düşündüm @War OYIe b” koltuğa
gösterilmiş olması üzüntü yaratmıştır. “YSU” muşîe” bUIam-‘İİÜİm-u”
Konya imâretinden hergün 150 fakir Doğrusu aradım, taradımı
ve muhtaç vatandaşa bir öğün sıcak beüde bPI3mad’W— BUSÜnİÜk
yemek dağıtılmaktadır… ‘ ‘ bemmle ‘dam @dm
Afiyet 0|sun! Ben bu açıklamayı
yayınlarım, ama, VakıHaHa bir sorum

daha var. 4.735 – 150 = 4,535… ‘ ;Dîkîaîörlüi
Geride kalan 4.585 kişinin -îîî-**İĞ î _Prmm a

“belediyeler arası dağılımı” ne? 7 t Sunahkêfýra

Daha açıkçası, 0 4.585 kişinin Verdßâ’

b’ d k’ beled` ı d k k cezadırm”
a l ı ‘ye er en aga ?çi (John Calvin, 1555)