ktık açık alınla…

Yirmi dört ay askerlik yapmış biri
olarak, merak ve heyecanla okudum.

1883-1887 doğumluları askere almaya karar vermiş Osmanlı… O yaş
grubuna giren “lstanbullular”ın isimleri

kağıda yazılmış, torbaya atılmış/çıkan
2.500 isim kısa devre . m,
askerliğe çağrılmış…

Yıl 1909… Abdül
hamit gitmiş, demokrasi gelmiş, askerlik

Tâdat alanına top
vatan borcudur, her- ı d n] ta b u n’
kes doğuştan asker- gînlçıenus n u u
dir; yüzlerıce yıldır uMahmuz/ann,
r a m an ğîsğrîbulıuj? ağzım? şakırdatarak uzun bır
_ _ nutuk ırad etti…
SWTTİİŞw b_ k ed_ Gençlerin askerliğe
ı ağ” ‘l Bglgak’ nasıl gönül verdıkle0 mu
çı’nın yazısını okuyalım…_ ı – “İstanbulluların temel eğitim/eri ziyadesiyle sıkıydı. Subay/ar ‘Beyefendi!…’
diye hitap ediyordu onlara… ‘Tenezzül
buyurup sola dönebi/ir misiniz?’ diyorla_rdı… Yahut da ‘lütfedip silâhınızı omuzunuza alabilir misiniz beyzâdem?…
üste/ik, bir hayli uzun sürdü acemi/ik
dönemleri: Tam bir hafta… Evlerinden
ilk defa bu kadar uzak kalıyordu Istanbul’un genç/eri… Valide/eri, hemşireleri
hergün ziyaret etti onları… Konak/arındaki rahatı, kış/ada da hissettinnek iste
..h

r

cıktık acık alınla…
azar günkü “Show” dergimizde
Murat Bardakçfnın kara mizah

yüklü bir yazısı vardı. “Kısa Dön&
min En Kısası ve lstanbullulann Askerli
diler evlat/anna… Zeytinyağlı dolma/arİa, kadınbudu köfte/erler, tereyağ/ı suvböıekleriyle beslediler 2 bin 500 askeri…
Aynı şeyi 1854 ‘te, Kırım Savaşı’nda yapmıştı ingiliz Ieydileri… Tiyatroya gider gibi $ivastopol’u kuşatan koca/arını görmeye Kırım ‘a gitmiş, aylarca haıp seyretmiş/erdi orada… ” .

***k

Bir hafta geçti aradan… “İstanbullu”

gençler kan-ter içinde kalmışlardı. Har-,

biye nâzırı Mahmut
Şevket Paşa’nın oğlu
da onların arasındaydı.

rinden, bir haftada
nasıl destanlar yaz’ ‘ dıklarından bahsetti…
Sonra, ‘Hepiniz terhis oldunuz’ dedi…
‘Artık evlerinize dönebi/ir, hasretini çektiklerinize kavuşabilirsiniz… Ama devlet, ihtiyacı olduğunda siz/eri yine çağıracak haaa! ‘… ”

***k
Güler-oynar, şen-şakrak “İstanbul
lu” gençleri Çanakkale’ye sevkettiler
beş sene sonra… Hepsi öldü.

Askerle, askerlikle şaka yapmaya’

gelmez…

pw nın
KCISKÜNLERİNDEM