Herkesin kimlik-kişilik bunalımı, bölünmüşlüğü kendine

*Mühim/rk ‘

KURTHAN FİŞEK

HERKESİN KİMLİK-KİŞİLİK
BUNALIMI, BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ KENDİNE

l

1

dersleri başlattı. Nerede?

Köktendinci sayılan “Fazilet Partisi” bu- Elbet çıkar bırleşüewk bahtı kaza madenalım geçiriyor. riııı’ l

Katolik papazlanyla Protestan aynlıkçıla- * ‘ ‘
rın kavgasmı yaşıyorlar sanki… Bölündükle- Bölünmüşlüğiîn hiç hayrıru görmedik.

riyle kalırlar.

Köktenlâik sayılan “sohımsu solumuaklar”, bir barışıyor, bin savaşıyorlar. Bölün
dükleıiyle kalırlar.

“0rta1ık”ta dolaşanlar kararsız… Onlar
da bölük-pörçük olmuş durumda… JP’nin devamı kim? Sen mi, ben mi? JP’yi “Justice
Party” olarak görürseniz gidilecek yer belli… JP’yi “Jurassic Park” olarak yorumlarsanız istikamet değişik… Ya huzura, ya mezara

kavuşulur.

“Ömlcı” bölünme ilginç… Solcusu, sağ
Merkez sağ bunalım geçiriyor. Birleşmelerine imkân yok… Tansu yoluna, Mesut suyuna…

Merkez sol her zzunanki gibi… Köylü köyüne, yolcu yoluna…

Seçmen kitlesi sapıtrnış durumda…

“Hangisi?”

ik**

Bölünmüşlük belâ getirir. Sağa da belâ
getirir, sola da…

Ya 27 Mayıs’ta, ya 22 Şubat’ta, ya 21
Mayıs’ta, ya 12 Mart’ta, ya 12 Eylül’de, ya 28

cısı, dincisi, ülkücüsü, liboşu orada… l2 Ey- Şubat’ta…

lül’ün üstünden yirmi yıl geçti, ama, tek or- *t*

tak paydalan o… İspanya Cumhuriyeti çoktan ikiye bölünBölünmüşlükten kimseye hayır gelmedi müştü.

bugüne kadar… Bir taraüa yüksek rütbeli subaylar, katoDüşman dayamış vatanın bağrına bançe- lik papazlar, toprak sahipleri, buıjuvazi…

:ini Öbür tarafta işçiler, ırgatlar, marabalar,

……………………
GELECEK YIL HAYIRLI OLSUN ‘

‘ ‘Millî Eğitim Bakanhğı, gençlere, “Ergenlik
“Döneminde Değişim” adıyla, ‘cinsellik

MMlrıs-aiı Hakları/Komisyonu üyeleri
d. m, ..

p olmadı değil hani… İyisiyle, köiûsiiyle, bik

karakolda işkence aleti bul- `

rençberler, üçurdumcular, pikadorlar, teodorlar, matadorlar, bağkur emeklileri, yarıcılar,
çok okumuşlar, yarı aydınlar…

1936 yılının 17 Temmuz’unda, bir avuç
general, cumhuıiyete, cumhuriyetin seçilmiş
hükümetine karşı isyan başlattı. Vitrinde
Francisco Franco, perde arkasında Alman
nazizmi, İtalyan faşizmi vardı.

Tastamam üç kanlı yıl sürdü 0 savaş…

Cumhuriyetin, meşrûiyetin son kalesi
Madrid’di.

Franco’nun düzenli ordusu, 5 Mart’ta.
toplarıyla, tanklarıyla Madrid’e yaklaşmaya
başladı. Aynı gün, “cumhuriyetçi hükümet”
pılısmı, pırtisını, metresini, aftosunu, kırmızı
plakasmı, korumasını toplayıp Fransa’ya kaçtı. Kaçarken de, İspanya iç savaşının en ilginç kararını aldı.

Orduyu özelleştirdi.

Yani, herkesin rütbesini söktü, askerî hiyerarşiye “demokrasf” soktu.

Demokrasi geldi ya, savaşın en kızışık
anlarında daha da kızışık tartışmalar, eleştiri
Geçmiş ;ooo yılını iyi geçirmedik. Çok
sıkıntı, çok ölüm yaşııdık. Giiıel ;eyler de

yıl geriğelkııldı. Geçen yılııı mıılıqsebesiııl
veren” éérerihvß-.bârlvt”xâık› .b-c.:
hafta yapıp bitiıelimş. İıısaıılıııd; beni j
kerhen bkııyıııılalra, “Yiııe ne diyor bu
hıyıir?” diye sorıınlann işini _ i’

4 , her-imar-ıım«: . – o
v a. Hüseyin Kıvııkoğlu_ l : ‘ 7.5 5:51 ‘__
b_ Bülenmcevit ‘ 2000 yılı aynı zamanda unlu insanlarımızın»g saw Atasay,, 4 Gida aramızdan ayrıldığı bir yıldı. Bu yıl bir
d., Mesut Yılmaz . @S kaYbetmcdik? ~

1_ Mehmet MailBüyükerman, Agah Oktay
‘ Güner, Oğuz Aygün, Nevzat Yalçmtaş, YılAkb

ı İskender Iğdır tb. İzzet Baysal
_ t d. Hayati Hamzaoğlu

‘g, Güzin Özipek_ ıı .Selim Naşit i

c. Nizamettin Sevgili

e. Mina Urgan f Güven Erkaya ‘

Gürdal Tosun, *id

“Demokrasinin _

atılan oyları doğru saymaktır…”
@amman , , l

özeleştiri, taktik-strateji toplantıları başladı.

Siperi şuraya mı kazsak, buraya mı kazsak?

Hatları mı müdafaa etsek, satıhları mı savımsak?

Bu sütrenin gerisi mi daha iyi, şu sütrenin
gerisi mi?

Erlerin generalleri fırçaladığı, albaylann
izrnarit topladığı, her kafadan değişik seslerin çıktığı bir ortamdı.

28 Mart 1939 günü, özelleştirilmiş ordunun demokratikleşmiş ortamında tartışmalar
devam ederken, Franc0’nun tankları, örgüt
toplantılarmm yapıldığı siperlerin üzerinden
geçti.

iz**

Bu “bölünmüşlük” artık bana bıkkınlık
vermeye başladı.

Bölünürsen, ya birleştiren, ya yapıştıran
mutlaka çıkar.

*iz*

1985 yılında, eşi Rahşan Ecevit’in başkanlığında Demokratik Sol Parti’yi kurarak
sol oyları böldüğü gerekçesiyle, eski CHP
genel Başkanı Bülent Ecevit’e, aynı dönemde
Süleyman Demirel’e yakıştınlan “Bir Bilen” adından hareketle “Bir Bölen” denilmişti.

Kasım 1985’te Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi’nin birleşerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını almasından sonra “Bir
Bölen” eleştirileri yoğunlaştı. SHP, birleşmeleri halinde solun iktidara geleceğini, Ecevit’in kişisel nedenlerle bunu önlediğini ileri
sürerken, Ecevit de SHP’yi aşırı sol ve bölücü kesimlere kucak açmak ve demokratik sol
ilkelere sahip olmamakla eleştirdi.

Ecevit’e göre, DSP, hiçbir zaman SHP’ye
oy vermeyecek kesirnlerden de oy alıyordu.
Bu nedenle iki partinin birleşmesiyle ulaşılacak “sayısal güç”, basit aritınatiksel hesaplara uymazdı. ‘

Eylül 1992’de, CHP’nin yeniden açılmasıyla sosyal demokrat partilerin sayısı üçe çıkarken kimin kimi böldüğü iyice belirsizleşti.

*ir*

Bölünmekle bir yere varılrnaz…

Şîyasalöêîâaêîtéû 111.859

. ` Bölünerek üreyen tek hayvan “amoeba” ,j
ğlenilen tek hücrelidirüğ” v ^ ” ‘

‘ _cENAşETLALA _.

‘ (“E”Joker)_~.. 1 _.
MESUT BARZANl ,
ZEBANlSURAT *

YASERARAFAT
SAFRATAYYARE f j ,A
(“Y”`Joker)`” ç .
BAKANLAR KURULU

UUU!KRALLARA BAK!’ .

– (“A” Joker) . i _.
AHMET KENAN EVREN ._
VAH, EN SERT MANKEN .
‘ _ j~ (“S”Jok’er)İ-*”
y OĞUZHANASILTÜRK*
ı ASILKÜRTHANZOSQU’
YAŞAR IBRAHIM DEDELEKÂŞ; *

‘ _BIRIHMZX KA ,DEÜEYAŞÄ o

p. adı.

Batı dünyasına açılan Reşo, vıupa’nm
kuzey semtleıinden birinde ticari bağlantı- ş

larım kurmuş, işlerini bağlamıştı. Kendi- I
sinden önce gidip orada köşeyi dönen 5

Şeyhmustan aldığı adrese vardı. z

Kımnzı fenerli mahalle… Sinemaskop s
vitrinlerde orospular… i

Yarım saat, bir saat, iki saat, bakmış da
bakınmış Reşo… Ağzı yarım açık ayran ‘ğ
budalası gibi…

Hilda dayanamanuş, dışan fırlaımş… ,

“Helesen keko, geçsene karşıya, gelip î
girserıe bize…” t

Reşo kuralperver… Trafik terbiyesini
Avrupa’da öğrendi, özümledi ya…_

– _ fflşıgin yeşile dönmesini bekliyrem ba
«sımıîîîıîlîîîfğ i’ ”EELZZ “” ”

SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ…

.ğ1i9in) ‘

” ama, herhangi bir istikamet
î . arayışları ‘varsa, altıoklanna
TÜRKAN SABANCI (Çene düşüklüğünün “yakın
çevreden bulaşıcı hastalık” olduğu iddialarına destek olduğu için) _ 0

DENIZ BAYKAL (Ortanın sağından soluna, oradan
ulusal sola, şimdi de Anadolu’ya geçerek pusulasnn şaşırdı
BÜLENT ECEVİT, MESUT YILMAZ, SADETIİN
TANTAN (Jandarma Komutanlığı bütçesinin İçişleri Bakarılığı’na bağlı olduğımu, ita amirinin “sivil hükümet” olduğımu gönnezlikten gelip, son gelişmeleri, bizim gibi bir
kısım medyaya yükleyerek, işkilli dingildediğini
gösterdikleri için) 0

NECMETTİN ERBAKAN, RECAİ KUTAN, ABDULLAH GÜL (Mensûbu oldukları partilerden dördüncü
‘ ‘ sünü kapattırmak için vargüçleriyle çalıştıkları için)……….0
TANSU ÇILLH( (Susacak zamanla konuşacak zaman

nı ayırt edemediği, malî operasyonlann belki de kendisine

l ulaşacağındankorktuğuiçin)……………… 0

HIKME’ T SAMİ IÜRK (Aftan yararlanıp
geri dönmeye başlaması üzerine, yakılıp yıkılmış cezaevlerinin onanmma “ek bütçe” istemeye hazırlandığı için) ….0

Fısıı.’rı

ORTANIN SOLU :
ANADOLU YOLU ‘
. -‘ Önce ortamn soluna geçildi. r ‘
* “Ortanm solu, Moskova yolu” dedi muhalefet…
Muhalefette muvafakat elbette olmaz…
v ı Sonra “ulusal sol” denildi. Entemasyonalizmin `

« – rıydı;

Muhalefet söyleyecek bir şey bulamadı. _
“Küreselleşme” denildi, CPWlilerin sağdaki aklı ı’
yattı, onlar da globalleştiler._ ‘ ‘
Toparlak kıçlı dünya… Küreselleşmenin Anadolu’ t

Şimdi yine istikamet değiştirdiler.
“İ_”Anadolu Solu…”

‘ Kafiyeli üstelik… Kulağa iyi gelir.
“Halkçı Ecevit haltçı Ecevit” olursa… , ›

.- “Düzen değişir, düzülen
aynıkalırsaîî… ç, V _.
Bu niye olmasın? CHP’ye”

y n vermek gibi olmasın, ‘

sol ama, anaoc?..
ortamın solu ,so t*
o kadarda ı ~
cltzğlbyanl ”
zczvd ,

dönsünler..” _. -y .. V solun_