Hayali ihracatın “baba”sı kim? Memleketimden üçkağıt manzaraları

DUMAN OLAN YERDE
_

YÖK krizi gündemde…
Memur kararnamesi (KHK) krizi gündemde…
MGK’nın sivil üyeleri gündemde…
Derya-İbo-Asena gündemde…
F-tipi cezaevleri gündemde…
Hülya-Kaya gündemde…
Enflasyon gündemde…
Bunların hepsi yapay, sanal gündem
maddeleri… ‘
Little things occupy little minds…
Yani, dar kafaları küçük şeyler doldurur.
En önemli konu, gündemin sekizinci sırasına itiliverdi.
Hayali ihracattan kaç para sifonlandı? Kim sifonladı, hortumladı?
t**

Ben ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı kimden öğrendim?

Babam’dan elbette…

“Hayali ihracat” denilen şeyin çılgın
parasal boyutlan unutuldu.

Kim unutturdu. “Baba” unutturur elbette.,.

Neyi, neleri unuttuğumu, kimin unutturduğunu, Aslandaş-Bıçakçı, “Popüler
Siyasî Terimler Sözlüğü” ile hatırlatıyor
bana…

*WYgLMVı/&L

KURTHAN FİŞEK

HAYAI.İ iı-ıııAcAjııiı ‘fBABA”SI KİM?
MEMLEKETIMDEN UÇKAGIT MANZARALARI

*ir*

1975 yılında, dönemin başbakanı Süleyman Demirel ‘in yeğeni Yahya Demirel’in,
İsviçre ‘deki ‘ ‘hayali ” firmalar aracılığıyla,
kağıt üstünde İtalya, Libya ve Kıbrıs’a m0bilya ihraç ettiğini gösterip devletten 20
milyon liralık vergi iadesi aldığı ortaya
çıktı.

1975 yılında asgari’ ücret 40 TL. idi.

“Hayali mobilya olayı” olarak bilinen
bu olay, sonradan hayali ihracat olarak anılan soygun yönteminin ilk örneklerinden
birini oluştumyordu.

1969-70 yıllarında, adları yolsuzluklara
kanşan kardeşleriyle ilgili olarak suçlanan
Süleyman Demirel bu kez de yeğeni dolayısıyla suç/andı Ve istifaya davet edildi.
Demirel?’ eleştirenler, ülkede “YeğenlerYîyenler” düzeninin hakim olduğunu söylüyordu.

“Mobilya öyküsü Türkiye’de kapitalizmin nasıl işlediğini ortaya koymaktadır”
diyen Uğur Mumcu, şunları yazıyordu:
“Yuıttaşın binbir güçlükle verdiği Vergiler, kapitalizmin ‘türlü-çeşitli’ oyunlarıyla

Başbakanın yeğenine aktanlmakta ve demokratik düzen, kardeşler, yeğenler saltanatı sağlamaya yaramaktadır… ”

Hayali mobilya olayıyla ilgili olarak hiç
bir sorumluluğunun bulunmadığını söyleyen Demirel istifa etmedi. Ancak, artık,
“yeğen” denilince akla “yiyen” Yahya
Demirel gelir oldu.

Bu “çağrışım” Demirel’in peşini uzun
zaman bırakmadı.

Başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı sırasında da devam etti.

*t*

Şimdi, bakış açısını değiştirelim… Nazlı
Ilıcak’ın, Tercüman gazetesinin 2 Mart
1976 günü yazdığı “Mobilya İhracatı ve
Vergi İadesi” makalesine bakalım…

t**

Demirel’e gelince, yeğeni mobilya ihracatını CHP-MSP koalisyonu zamanında yapmış, vergi iadesini de yine aynı
hükümet zamanında almıştır. Üstelik,
Milliyetçi Cephe Hükümeti devrinde ilıracat talebi reddedilmiştir…

Ecevit, hükümeti sokakla veya Meclis’le yıkama yınca, Yahya Demirel hadisesini istismar ederek ga yesine ulaşmak istemektedir. Bu önceden planlanmış siyasi bir tertiptir.

İzab edelim: Yahya Demirel hakkında
ihbarın tarihi 27 Temmuz 1974 ‘tür. S0

ı
i

Uğur Mumcu suikastmm zanlılanndan ve
İslami Hareket Örgütü liderlerinden Şefık
Polat’ı ihbar üzerine suikasttan iki gün sonra

î yakalayan polis zanlıyı neden bıraktı?

” ı. İyi aile çocuğu olduğu için

UMUDUMUZ KARAOĞLAN ECEVİTI UMUT OPERASYONU n: ÃLEMDE?

Sadettin

Tantan ‘ın
başlattığı, Bülent
Ecevit’in

benzetilir

b. “Niye gördün lan, başka görecek şey mi
kalmadı?” diye dava açılır

c. Tanığm suikast zanlısı olarak teşhis ettiği
kişilerin gözaltı tutanakları tahrif edilir

b. Ayaldan koktuğu için

c. Çevrede yapılan incelemede şüpheli bir haline
; nıstlanmadığı için

` d. “Benim bu işlerle bir ilgim yok abi” dediği

“ı’m

7 z Mumcu’yu ölümünden bir süre önce

_ – çağınp beraber yemek yiyen İsrail

‘ Büyükelçisi neyi öğrenmek istemişti?

, a. Merakım yenemeyip Mumcu’nun mahcemalini
. görmek istediği için

` b. Rabıta adlı kitabı hakkında bilgi sahibi olmak
için

I c. İsrail ulusal yemeklerini tamtınak için

. d. “Ne olacak bu İsrail’in hali?” diye sormak için

soruşturmayı yürüten dönemin savcısı

sahiplendiği
“Umut
Operasyonu”
sürüyor. Ilginç gelişmeler var. Fail yine
meçhul, meful zâten mâlum… sorduk,
ama, cevaplanmadık bir sürü soru var.

Ülkü Coşkun ne dedi?

a. İstim üstündeyiz, delilleri bulduk bulacağız

b. İstimi kaybettik ne yapacağız?

c. Bu işi devlet isterse çözer

d. “Ben de başsavcnn gibi şair olacağım. Kedim
için bir şiir yazdım” demek için

Suikastı gördüğünü iddia eden tanığa ne

yapım l
a. Sorgudan önce televizyona çıkartılıp iyice bir

, .ckndisinibjmarıımamkßýwßü

d. Hepsi

Mumcu’ya ölümünden önceki tehditler

5 – nasıl ulaştınlıyordu?

a. Posta güverciniyle

h. İnternet aracılığıyla

c. Olmayan çağrısına mesaj geçerek

d. PTT memurlan aracılığıyla telgraf çekerek

Yetkililerin “Uğur Mumcu’nun evini ve
6- aracını korumakla görevlendirdik”
dedikleri, Tunus Büyükelçiliği önündeki polisler
olay sonrası ifadelerinde ne dediler?
a. Mumcu burada mı oturuyoımuş?
b. Arabası hangisi acaba?

d. Hepsi

c, 2) b, 3) c, 4) d, 5) d, 6) d.

SIFIRCI ııocımm NOT DEFTERİ

. g. ‘ – ,i ‘ _ = OLMADI SAYINLAR…” .v
“i, ı R” ı 5 ‘İ M “i, j R` ı lg M“ ._; ‘ şn/KErBÜLENr YAHNlCI (Bütün iyi huyluluğuna, .
“Acı terübelerimi satsaydım, ‘ (Haftalık Anagram Analizleriniz) mums kabjatma _ragmenı aYran’ Yanllî› Zamanda kaban›
bi” kere mi] arda_ oiuidumm,, MAHMUT OLTAN SUNGURLU i i’ aslına rucu ettığıııçın) ……………………. “ol,
BULENT ECEV T – DE Ç
(Abigaı-ı va” Bum”, 1951) TAM ANêsîNl-U GURULTU i” (Yürütme organını yasiama-iyarğı erkinin üstüne i
( A Joker) çıkartmaya yeltenıp klasık bır bonapartızm-Jakobenı
mantığı sergiledikleri için) ……………………………………….. ..o
CEVDET SEN’ i, MESUT YILMAZ (Memlekette kriz üstüne kriz
ruşiurma ise i ay sonra 23 Ağustos& DEYLHET SEVİCİ yîratılırken, lğlannovîrdetbır i li.ir)lk Tarıh Gosterısı bıle
sçiimişiir_ Soruşturma başiadikiaii son_ r ( | joker) _im ız îyemeyıııp açtığı, açış ığı ıçın ……………………………. ..o
ra durum sorumlu makamlara bihjiril- M Clinton’ın “Kadınlar bana
medjğj içi,, yahya yemin] bu tarihte,, i EDIP SAFDER GAYDAL’ _ Tanrı’nın verdiği bir haktırl” demesinden esinlenecek
son,, tekrar ihracat yapimi-imiş Ve Vergi- GAFIL DAYI “PES” DER ı kadar umûmî kültür zengini olmayıp, reklam düşkünü,
iade,,- aımşnr_ Haumk; soruşturma”, I I I ç; yirmlyıllıkısadece imam nikahlı refikası, cici kadın
hemen ihbar tarihinde iiçiimm Ve bütün LLETViEK L i’ Derya Tuna ya ağzının payını vermedığı ıçın) …………… ..o ‘
ilgili kişilerin anında haberdar edilmesi ‘Li-ET İKİLEM ş RECEP ÖNAL (“Batık bankaların bütün borçlarını
gerekirdi. _ ödedik!” derken, o paraların büyük bölümünün ve bu
Ecevit hükümetinin hazineyi zarara PARLAMENTO aradaki dış borçlarımızın tamamının depremzedelere
sokan bu davranışını sadece ilımale.bağ- – EN APTAL ORTAM _e toplanan paralardan hortumlandığını açıklamadığı için)
Iamak mümkün müdür? Hayır… CHP, _ (“1’AM” joker) 0
uygun bir zamanda kullanabilmek için _ RAHŞAN ECEV” @Bu koaiisyonu içime
kadiseyigilii tutmak isiemiftir- 1 SIYASET :i: sindiremiyorum!” dedikten sonra, muhterem eşinin
509W? “Demir 91 ‘il’ “mili Oiûcßğllil bi” v AT-SEYİS . ‘ “Dünya tarihine geçecek, herkese parmak ısırtacak kadar _
diğimü içi” tahkikat! gizli İUİİUk-m diyim “ğ uyumlu bir koalisyon vardırl” demesini normal
1115817 Kendi iktidarı 23019011143 391- KOAİ-ISYON karşılayacak kadar “siyasî esneklik” sahibi olduğu için)
lan bir soruşturmayı Demirel nasıl en- ~ Oy! SOLA KİN n
gemiyebihidi? CHPMSP k°””`5«V°”””‘ ı SÜLEYMAN DEMIREL (“Demokrasilerde çare
d” “m” MC ‘Ümmet’ k”‘”l_'”fc”~”” ‘ MECLIS tükenmez!” özdeyişiyle, yukarıdaki muhterem zevâta,
kad” 6’7 WM* b” “m” gefmımr- B” ~- SlLME M.C. ‘ tarihten bir yaprak, kendisinin uymadığı bir demokrasi
devrede de mobilya yolsuzluğu lıakkın- i,, M,, Joker) dersi Verdiği için) n
da bir açıklama yapılmamıştır. Demire- _ NAZIR AHMET ,, ,, . . . .
,. . . . r ,, ( Şıracı sıfatıyla bozacının şahıtlığıne
h” başı/ela] olmas’ bekıenmlştlr’ HÜKÜMET soyunan, kerhanecinin şahidinin de meyhaneci olduğunu
. _ **f _ EH! Tüıvıünuul unutan bir Pakistanlı “etnik lord” olup kendisini bir b.k
Ilginç… Gerçekten ılgınç… . Zannem i i in) ı o
Türkiye’nin gündemiyle kimlerin oy- (WÄJHÜOkET) ğ ç __
nadiğmi, oynaşiiğmi anlatabiidim mi? E. SlFlRCl HOCA (Universitede sınav yapıp _güzel-güzel
‘ BAKANUK r’ sınav kağıdı değerlendirmek dururken, adı lazım olmayan
– ‘ – ALıKgANK ğerzeklere her hafta not vermek zorunda kaldığı için)
.. ß _i ` o

Reş0’yla Şeyhmus, dağdan inmiş, Ecevi

t’in rüya dünyasına, köykentlere gidiyorlar- ‘ _ i i
dı. FAruıu Yııııı Exoıııoıııııv: çıKAcAK…
Yolda sıkıştı Reşo…
i ?#31453 bindikleîi eşeği kenara Çekme’ Engels’in de vaktiyle dediği gibi, ekono- diğini anlamaz…
51″‘ *md* Şeyhmus “n” mi siyasetin aynasıdır. *ik*
::Nereye sıçiymm babw” di# smdu’ Siyasette ne oluyorsa, ekonomiye aynen 4 Eylül’de açıklanacak olan enflasyon hı- .
. Çamfklarin arkasına geçıysen” oraya yansır. zının yüzde 67 olacağı söyleniyor.
edıysenl” dedı Şeyhmus… Yani Kürt çalar Çingene Oynar
Reşo şalvarını indirdi, çövdürmeye ko- ‘ ‘ , ,,
***k – v; e’ “Krız varmış…
yuldu. _ i_ _ Â N im _ii
Tam 0 an, çalılıkların_ arkasında sotaya ;I . .yıne @ile olîiu… Ekonomı e Zl’ _i ‘ ı
yatan zehirli yılanlardan biri fırladı, çatal di- 1* ıylden künye› komden bele’ ?u kadar başarılı ve .
lini Reşovnun mahrem organına geçirdi. re, beterden daha da boktana dunyaya parmak ısırtacak
Reşo “İmdaatttl” dedi, “Ambulans is- r gidiymdu- uyum içinde” 93115311 bil’ ~`
tiyrem… Yoksa öliyrem…” Siyasete yansıdı bunlar… hükümet varsa, benim dört ı
Kekoların hepsinde cep telefonu var, Kıizler peşpeşe geldi. kamuoyu araştırma şirketinin
ambulans yok… . Böyle kriz dönemlerinde, “erken seçim” tahminlerine i
Şeyhmus acil SCTVİSİ afadl, ĞUIUIUU bütün kriptik konuşacaksın… ı ‘ agi, göre kriz mi olurmuş?
ayrıntılarıyla anlattı, ne yapacaklannı sordu. _. KHK, MKB, SBF, MHK, MGK, ` -* , DSP _ 0/0 11
Hemşire °°Y3P13d1= ‘j/*mbulanslmjz g, TSK, TİKKO, DGM, DHKP-C, TNT, ANAP – %10
QkNLDOkİOTIM lZlDdC… Agzına al, em, İU- vesaire Ve_ _ % i
n” _, __ saire… Son durum buydu. Gerisini siz bölüştü- ‘
Şeyhmus Reşdnun yanına dondu’ Başhartlenyle özetlersen kimse ne denil- rün
“Kusura bakmiysen babo, az sonra öliysen…” ğýßşßw Maşysrm-.nr »›r.~.~ ı:ı.nmâıamyéaıçeuîw-wşg-eeıgğeçßßauııýqıuaı.r.eeıe..~›»r«sewx5s;-.uw.,. nur-us( ..ama ji

Tempo! 664l2000 23