Demokratikleşme tamam, işimize bakalım abiler!

› __îgyadınırtyeyrilgrıesini baştan

f – ;Sosyaldemokratlarınton
“.«.

EMOKRATİKLEŞME paketiy nin bir _bölümü
., _ .ne ›; ”Terörle
_ Mücadele Yasa Tasansıf’
lýadırgamıştıinî* zâifênýl’
,ş-‘ca iyimserliğini depayla- “
îşamamıştım. — -:’ ‘
i’ “Bu iş’ bu_M_eclis’le
yürümezl?’ ,demiştim,
_ Sonra da ,eklemiştimz – ›
. “Yasanın isminden belli… Tei rörle mücadelıağğtmek… Yani, demokrasiyi gellştinhek değil… Hele

F lerinin tersiolur..” ~~~

” üzgünüm,

~’ `ama ı tş-ıltıxay sonra çıktı.

~’ TMYTİningörüşülmesi, şimdilik bir
hafta daha ertelendi. Gitti gider, ileriki yıllara kalır. . ı

‘A’ ‘A’ ‘A’

?ziüâ ç_ Qemokratikléşrrıelsevdâmiz .böylece.ceviz ‘olduktan sonra, yüce
ğoilduğêıi’

_HE vartlkıiıvîü’ z .f_*_ _MeseIâ,BMMfidare amirlerinin ‘

5;..”

. ş-yacakdüzenlemeler getirilebilir. _
. Bosna-HersêkjİÇekiç Güç, AGlK, ‘
k Karabağ gibi önemsiz dış politika konuları yüzünden güme gitmişti bu,
hayati mesele…- Konuyu Hürriyet’in e
bilgisayarlarından ` çıkarttım sizin ‘
için…’ö t -. « “ * “
‘k ‘A’ *k
“TBMM Başkanlık Divanı’nın 14
üyesinin yurtdışı’ ‘gezi heves/eri Meclis’te espri konusu oldu. Başkanlık
Divanı Üyelerinin gelen her davete
bir kişi katılmak suretiyle sırayla yurtdışı gezisine çıkmasını isteyen DYP,
ANAP ve 5HP’li idare amirleri Latif
Sakıcı, Yücel Seçkiner ve Ibrahim
Gürsoy’un kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda tartışıldı.
Toplantıda teklif sahiplerinden
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner,
Başkanlık Divanı ‘nda görev yapan
İ 4 milletvekilinin partiler/yle ilişkisi

Demdklğatikleşme tamam
işimize bakalım

. .yterörilnî ‘tanıırîmgelsîn sını ‘görüş- g;
nıeıerıkiIitIenir-.ssßlttfnin düéündük- ştîşnézßm “Mü, değiıûnßm bu_ .
‘ um-“V .

.Meclis aslî işlerine,, ziyadesiyle ehil ”
– ana-ı -›-. In. – ı ı y _

9 m95°l9~e””e d°”° ‘”- j_ Başkanı sHPIzmirMi/.İetvekılıûfrd-al. 4

İnönü ise, #Yok canım, bizimkiler’

yurtdışı kgezilere katılmalarını sağla- . k kaş’ “mü” bik” Vegûgßîmû am”

abiler!

nin kesik olduğunu, bu nedenle yurtdışı gezi kuralarına katılamadığınl ve
haksızlık meydana geldiğini söyledi. .

Seçkiner, ” l lık Divanı’nda gö
rev` yapan mılletvekillerinin günahi t

ş yapan arkadaşlanmz hiç’
yurt ışırıa çıkamıyor. Haksizlık oluyor” dedi. Kanun teklifinin gerekçesindeki “Bißgi ve görgü artınnak için
yurtdışı gezi isýonız” gerekçesi de
espri konusu ol u. z

DYP Aydın Milletvekili ve Komis
yon üyesi Tunç Bilget, “Bö le der- .
iseniz,

yarın basın, Başkanlı Divanı
üyelen gö ‘ı ” ve ,bil ‘ ‘ diye
yazar” d i. ~Buna karşı ık Komisyon

mak istiyor? diyerek herkesi güldürda. ANAP-Bitlis Milletvekili Kamran
Inan da teklife karşı Çile/ak, “Yurtdışına çıkmak bir hak değil, bir vazife
, .dir” diye konuştu, .

Bu tartışmalar üzerine ‘Seçkiner,

ş teklifin itirazları giderecekşekilde dü
zeltilebvi/eceğini söyledi. Ancak itiraz/afsürünce tepki göstererek, teklifi
geri çektiF-‘mex . _
a: `*-. _
Şaka yapmıyorum.
Yukarıdaki konu, TBMM Dışişleri
Komisyonu’nun tastamam iki gününü aldı.
_ Hem de Mümtaz S0ysal’ın istifa
ettiği haftanın iki gününü…

Ben söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum.

Sizin aklınıza, dilinizin’ ucuna ge- r

len “bişiler” varsa, benim için de telaffuz edin lütten…