CHP Yine kurultay yapacağına Mazisini hatırlasın, yeter!

«týmlýıêî

KURTHAN FİŞEK

ı CHP YİNE KURULTAY YAPACAĞINA
MAZİSİNİ HATIRLASIN, YETER!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
ilginç bir partidir. İttihat-Terakki’nin
devamıdır.

Kendi iç hesaplaşmaları yüzünden, hababam-debamam, kendi içinde dalaşıp durur. Ama, bir ölüp bin
dirilir.

CHP yine kurultaya gidiyor. Gitsın.

Hizip başına 0,04878 ok düşer.
***k

CHP bilmemkaçıncı kurultayına
gidiyor.

Birkaç gün sonra toplanacaklar…

6 oku tek sadağa sığdıramadılar.
Paylaşamıyorlar.

Birbirlerine, el altından, dil üstünden sövüyorlar.

Yollar yürümekle nasıl tüken- Oklan paylaşamıyorlar. Birbirlemezse, CHP’nin kurultaylan toplan- rine sözlü cinsel tacizde bulunuyormakla bitmez, tükenmez… lar.

*t* Parti tabanı isyanda…
. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Söylemiyorlar, ama, ihsas edi”x- oku vardır. yorlar.
‘ Curnhuriyetçidir. “O oklannızı alın, münasip bir

Milliyetçidir. sadağınıza yerleştirin…” i

Halkçıdır. . t**

şımıza… ,
9 umde olursa, 123 hizip başına
0,073 hizip düşer.
. Terakki (İttihat-Terakki’yle ilgisi
yok) var demektir.
Nekaa ok, hizip başına okaa az
sürtüşme, dalaşma…
***k
Gelelim, Atatürk’ün dokuzdan
altıya indirilmiş ilkelerine…
Kurultay öncesindeki CHP’ye
tavsiyemdir.
Okusunlar, hatırlasınlar…
1 Hakimiyet kayıtsız-şartsız milletindir.
2 Saltanat mülga, hukuk hükümrandır.
3 En önemli vazife, memlekette
emniyet ve asayişin teminidir.
4 Mahkemelerimizde süratli şekilde adalet tevzi edilmeli, iktisadi

_seferberlik hemen başlatılmalıdır.

5 Mecburi askerlik hizmeti kısal
Devletçidir. __ CHP’nin simgesi olan 6 Ok, 8 i

Lâiktir. Nisan 1339 (1923) tarihine dönüle. İnkılâpçıdır. _ rek, 9 Umde yapılsa, seyredin cürn,~’ Yok yaavvvvv! büşü! “
* 123 hizip 6 Ok’u nasıl paylaşır? Atatürk’ün 9 Umde’si çıkar kar, ş OLİMPİYATLAR [DEVAM EQİYOR
r SPOR MU, SİYASET MI?

‘î * Yeni blnyılın ilk olimpiyatları başladı&
Giiul gidiyor. Böyle ‘gider inşaallah! Spor ~~

‘ ciddî bir alaydır. Din, siyaset, kumar ve

` falnışla beraber, insanlık tarihinin en ::Id .
(ve örgütlü) be; kuramandan biridir. ‘

İzlemeye devam edin…

— 1976 Montreal Olimpi- l* ‘

_ Yüzyıllardır spora yön yerenbirı
“parola vardır: “Önemli olan ka”zanmak değil, katılmış ve yanşmış 01 k maktır…” Dostluğım, sportmenliğin ve
` centilmenliğin özeti olan bu vecizeyi
‘ hangi tarihî şahsiyete borçluyuz? _ ›

‘Yukarıdaki, tekzip”, _

›, a. Kaiser Bismarck r ` ‘ ‘i ş A, A Ernest Hemingway

Z kv b. Baron Pierre de Coubertin V3?’ yat1arı’nda %400_ ve’ 800, _’ “Scott Fitzgerald

t› c. Kraliçe Marie Antoinette. l metre koşularını kazanmak: y t &Buddischulbefg

‘ .id- IIÃ Abdülhamit?? l gibi olağanüstüfbißr, bâşarığ” ————– ”

dedi? Bir de ipucu verelim…
g_ mîGatsby” başyapıtı onundu.

VICII

dum bir gün elbet toplacaktır, velâkin Anka

“iktidara yönehne” kurultayı olur
inşaallah!

Sualtı dalgıçlığı moda oldu.
“Derin devlet” de moda oldu.
Ne kadar derine dalarsan, o
kadar üstte olursun…
***k
Etniklerimizden Reşo, kuzeyli
etniklerimizden Temel’i yanına almış…
“Tekne” Temel’in takası…
“Haberleşme teknolojisi” Reşo’nun bahçe hortııınu…
Anlaşmışlar.
Temel dalacak, Reşo yukarıdan durumu kontrol edecek…
Problem olursa, hortum üç kere çekilecek, konuşulacak… i
t**
Temel sualtında dolanıyor.
Reşo ne bilir bayramı, lıkır lıkır içer ayranı…
Hortum yukarıdan çekilmiş… İ
“Helesen babo, çıkiy

. SIFIRCI HOCA’NI NOT DEFTERİ
MUSTAFA DENİZLİ (Beşe kadar sayıp altıya
“Kör halkın lideri de kör olursa. B ‘ R ‘S ‘ M 3 l R ‘Şl E M geldiğinde sürrnenaj olduğu için) ………………………. ..0
hep birıîkte aynı çukura (HGÜHİIRAHBSFBW Analillerlnîl) NAİM SÜLEYMANOGLU (Sonsuz hırsı, kısa
m,, NA|M SÜLEYMANOĞ Lu boyunu aştığı için) …………………………………………… ..0
d“5°’.’°””.” YAĞLI OLSUN AMIN NECMEITIN ERBAKAN (“Herkes hata ya“1 “lwl” i 1524 İBRAHİM TATUSES pabilir, ben de yapmış olabilirim” diyerek, 0r HıkT SESIUâBİM han _Gencebay’a yıllar sonra hak verdiği için) …. ..0
‘a’ gg’ _ FİKRET ÜNLÜ (“Beş trilyonu kim istemez?”
(uMu Joker› ‘ diyerek, enflasyon gündemını ve yarışma programlatılacaktır. f; ERCAN KARAKAŞ nnı tekrar canlandırdığı için) ……………………………. ..0
6 Ordu mensuplannın istikballe- i?’ cANHıRAş RAKKASE SIFIRCI HOCA (Türkiye’nin gündemini olimpiri garantiye alınacaktır. (“SIH” Joker) yatlar doldurunca, not verecek başka hiç kimseyi bu7 Okumuşlara ve ihtisas sahiple- CUMHURİYET HALK PARTİSİ lamadığı için) ………………………………………………. ..0
rine devlet kapıları açılacak, kendi- v- v “~’.;…^.-… ~ .
lerinden azami surette istifade edile- DÜZENLENECEKMIŞ FISIITI
cektğrM l k _ f d_ _ pışrı Bu NEŞELI ozgun, cÜz’I cı-ıı› KURULTAY DELEGELERİNE _ ,
. “n” m” e “m ° °“ 15” s; YALAQDAN KİMSE OLMEZ YAKIN TARIHI HATIRLATMAK ıcın… ~
dır. Onlar olmadan devlet olmaya- ( SOZEN ‘Joker) ‘
cağı için, göreve gelmeleri, maaşları DIENİZ BAYKAL] ~: Kasabın et, koyunun can derdinde olduğu bir ortamda,
ve terfi ve nakilleri öncelikle ve g.? LAK N KAYBEDER Z i CHP yine erken (“vakitsiz”) kurultaylarından birine daha
hakşinaslıkla gözetilecektir. F5_ MJRğŞRéîRfÃJŞÂIİğIN “ gidiyor. ı ‘ d.:
9 Ozel teşebbüs teşvik edilecek- KAÇıN OYLAR TARUMAR Olabilir. CHP’nin tarihi, zamansız kımıltaylaım
til’, ,u n , ` ‘
( OR Joker) ‘ ›
iz** Ev csvosr SELVI t** __ ~ e
_CHP yine kurultay yapıyor. DEVLET SEVİCI v r CHP’nin şimdiki genel başkanı Altan Oymen, bir önce-:
Insanlar ve partiler ve aptallar n i’ll” JOkET) ve ki genel başkan Deniz Baykal’ın desteğiyle, halef-selef ol?’
tarihten ders almayı bilselerdi, tarih MEHMET ALTANÖYMEN muşlardı. v . ~ v
de tekerrür etmekten vazgeçerdi. i AYıgğîlbîğEğAçwlý/’ET :r Olabilir. CI-1P’nin tarihi, herkesin.’ ~ ‘ V)
Oy verdiğim partinin kurultayı, ğ ZINDE AYLAK i birbirinin altım kazınasının, dibini . ‘
“hesaplaşma-didişme” değil de, .. .. 4 f.:

oymasınm, “Bravo capitano!” diye bağırmasmın ^

w. . – *t* . v v
‘ ORHAN GENCEBAY Halef-selef vaziyetindeki Öy- – .
Çok gerilere, eskilere gidiyo- 3113113337131 dalaşmaslnln İlginç bir =
– k g’ “kronolojik” perde arkası var. ” l
Nostradamus gibisin… 1) CHP 1998 kurultayına gidiyor- `

“Hatasız Kul Olmaz!” der- * du. Baykal tek adaydı. Rakip aday yoktu. ş
3 ken, Necmettin Erbakan’ın “Valla- Partinin ağır topları, Parti Meclisi’ne girebilmek için yarış
A aa, herkes hata yapabilir” sözleri- 7* yordu, Öymen, İstanbul milletvekiliydi, ama, kurulta
3 , ni, bestesiyle, güftesiyle, yıl ; toplanacağı gün, evinde hasta vaziyette yatıyordu.
7, öncesinden ÖnSÖHnÜSİÜn-î- ‘ i ` 2) Ancak, her CHP’li gibi, partiyi yönetecek kadr `

*t* . j (PM) yer almak istiyordu. Yakın bir partili dostuna, “PMş
HIİJ-W kill 0111184 1181811118 59V ben!’ î üyeliğine aday olduğunu” belirten bir dilekçeyi imzalayııî
Demansızdenolmaz, derman: İ i verdi «Deniz Bey beni kendi alma, bu dil _ _._=
.va/beni ,v v . aşkanh Kaybettim kendimi, neolurbul beni T bilim]- ş . › ver L
Yonıldumlınlmıyokseııgelde f y ym ‘ F!’ v ‘ ‘ v – . _ ….
_ ` ı ”ben _ i; ğ s 3) Baykal’ın listesinde çıkmadıhadıı… Emanetçı dos
‘Feryadıgrıcümiyak, ıîrryııtsızduybeni ` g da, dilekçesini yırtıp attı. ” ‘ . __ g H
Sevenlenh aşkına, ne olursevbeni_ «o ‘ ` 4) 18 Nisan milletvekili seçimgvvri gelip çatmıştığo_ g;

men, 1995’te olduğuigibi, kontenjan adaylığı için ba
î Baykal, Öymen’e,~.,“Alta’rı’cığım, kusura bakma. Senmg
_ l99_Ş_:’te zaten kontenjan Bu kez “yerimiz”

her; ‘

“Kadınların yolıınıi ıçm adayl .ıır