Burası ninnilerimiz

Burası ninnilerimiz

NKARAya kar yağdı, herkes konuştu. “Duruma vaziyet ettik,
az zamanda çok iş başarmayı
kendimize şiar edindik,
Yarın daha da güzel bir Ankara’ya uyanaêaksmız…” v
_Uyandık Ankara kar aliındaydı. Ağzı _
olan gonuşuyordu.’ ‘ , `

Yeni yıla yaklaşırken kerıdi kendime soruyorum. “Ankara’da ne değişti?” `

, Pazar evde, eşimle başbaşa geçirdim. Ansiklopedi _
v’ “Ben kiıniın, nerede yaşıyorum?”
sorusunun cevabını öğrenmek için, gelmişgeçmişe bakmak kuraldır. Tarih tekrarlanmakla ısrarlıdır da ondan…

Ankara’nın’ istikbaline en iyi bakış
l860’larda geldiydi.

Yaıdımcım Mehmet Ağaya Sultan
Abdülaziz’in projelenhden bir
şekilde söz ediyordum. O ıse bana «
“Kurıunuş bir odunu alıp toprağa

saplasan de kadar
su dölsen yeşillenir nıi? Hbette .
hayır. İşte bizim imparatorluğumuz,

OBASI NERESİ

ilğuliîHAN°`iğls
.FIŞEK ı I

ne bekleyebilüiz ki?’.’ dedi.
_ Ankara ‘daki pek çok Müslüman aynı
şekilde düşünüyordu. Bir başka Türk

de, geçenlerde bir Ermeni tüccara “Bu
sultan sonuncu sultandır” demişti. J ‘

Osmanlılar arasında yaygın bir ~
kehanete göre İmparatorluğun ya üç yılı
vamıış ya da yedi. Bir gün gelecek
İmparatorluğun her bir tebaası
bulunduğu yerde artık geçinemeyecek
ve hiçbir yerde bulamayacağı refahı
aramak için edecekmiş… Gün _
olacak Ankara ‘dan Kayseri’ye bir parça
düzen ve ekmek bulmak için. göçenler
oradan gelenlerle karşılaşıp “Demek
orada da iş yokmuş” diyecekler ve

hep birlikte başka bir yer

arayacaklannış… O zaman geldiğinde,
imparatorluk gelgitlerle dolu
olacak, herkes yer değiştirecek ama

sefalet olmayacakrnış. .. ~

Halk çobansız sürüye benzeyecekmiş…

*t*

_ Ankara sorunlu şehirdir. 1884
yılında, şimdiki adıyla “İl İmar
Komisyonu”, daha da üst makamlara,
Ankara’nın “yaşanabilir bir “şehir”
olması için yapılması gerekenleri rapor
etmişti.

l Ankara’nın şimendiferi, yani raylı
taşımacılık İ , , ş
2 Motorlu ve atlı araba yollarının
nizam iniizama sokulması ı

3 Eğitim hizmetlerinin genişletilmesi ve
ahaliye tanıtılması .

4 Yerlerin, yolların temizlenmesi
5 Ankara’da bir memleket bahçesi,
yani herkesin gezinebileceği parklann

_ -tesisi

ÇARŞAMBA, 27 ARALIK 2000

6 Mevcut suyollan onarılarak, yenileri
yapılarak, Ankara’nın su ihtiyacı
çekmemesi ‘

7 Semtlerde geliş-gidişi’ rahatlatacak

şose yollann yapılması

8 Mevcut olan ağaçların artırılması ve I

şehrin yeşillendirilmesi

9 Civar beldelerde bulunan sazlıklar
tanıtılarak yerel dayanışmanın sağlanması

10 lzmit ile Nallıhan arasındaki *
bitmemiş şosenin düzlerıip tamamlanması

1 1 At yarışları düzenlenmesi

12 Tıftik meselesi .. ›

13 Yangın vukûunda sarf olunm
üzeredepozit su için şehrin gerekli iktiza
eden mahallelerinde havuzlar inşası

14 Memleketin dış manzarasırıı çirkin
gösterençamur sıvalar üzerine beyaz
kireç sıvattırılmasmın mecbûr; kılınması;

‘ ` i***

Ankara bunları bilmem kaç yıldır

dinliyor. “Ninni” de dinliyor,

ş Birlikte dinleyelim Ankara’mn ünlü ,

Huu buu / Dervişler ‘
Hak yoluna girmişler
Hak yolunda bir pınar

Nesojjulur ne diner

Bunu içen den/işler

Muradına emıişler

Uyusun da büyüsün nm’ nı’

Mini mini yavruma hu ninni
Huu huu / Dervişler

Bir gelini almışlar
Igürklerine sarmışlar

Opüyüm kokuyıun derken
Devrik dingile kalmışlar `*
Ninni benim yavrıuna ninni
Küçücük yavruma bu ninni *
Hu bu hu kuşu / Derenin tepenin

‘ baykuşu

Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babası

ı Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem
Mini mini yavnıına ninni

› Küçücük yavruma ninni
Hu bu hu kuşu /Ben
yokuşu

Yokuş bülbül yuvası
Mamalar pişirir hanım ninesi
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem
Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma hu ninni