Burası Mezarlıklarımız

:m1

BURASI MEZARLIKLARIMIZ

nkara’nın ilginç özellikleri,
Aalışkanlıkları vardır.

Kırk yıllık dostlar birbirini
aramaz, ya resepsiyonlarda, ya cenaze
namazlarında, ya kabristanlarda
karşılaşırlar, hasret giderirler.

Ankara’da cenaze namazlannın
kılındığı üç cami vardır.

Hacıbayram dindar gelenektir.

Kocatepe protokoldur.

Maltepe lâiktir.

Ama, hepsinin ortak özelliği vardır.

Oradan mezarlığa gidilir.

***k

Mezarlıklanmız arasında da
“işbölümü” vardır.

Karşıyaka yenidir, yeri boldur,
genişlemeye, daha fazla ölü
barındırmaya müsaittir.

Cebeci Asri Mezarhğı eskidir, yeri

dardır, doludur.

Dördüncü kapıdan girerseniz,

teröristlerce öldürülen
hariciyecilerirnizin mezarlarını
görürsünüz?..

Uğur Mumcu oradadır.

“Türkiye’ye komünizm gelecekse
onu da biz getiririz!” diyen Ankara
Valisi Nevzat Tandoğanün kabri
dördüncü kapıdan girer girmez
oradadır. _

Biraz dolaşırsanız Ermeni ›
mezarlığı, biraz-daha dolaşırsanız
Deniz-Yusuf-Hüseyinîn mezartaşları
çıkar karşınızamw -‘ _ î

Ankara’nın mezarlıkları, Türkiye’nin
sentezidir, özetidir.

Inançlarımız, eylemleriıniz ne olursa
olsun, aynı topraklarda yatıyoruz…

V . t**

Ankara Türkiye’dir.

Ankara’nm mezarlıklan Türkiye’nin
aynasıdır. ` ”

Peki, hep mi böyleydi?

ORASI NERESİ

`:`,) ..

Evet! Hep böyleydi. v

Mübarek Galîp’in “Ankara

Mescidleri ve Camileri” (1922)
kılavuzunu okuyorum…
*i*

‘Ankara’nın her tarafında bir
çok mezarlık vardır. Metrıık ve
perişan bir halde bulunduklarmdan, gösterdikleri elim manzara,
teessiife şayandır. Bunların bir
kısmı şehrin dahilinde, camiler,
tekkeler ve mesdtler civarında bulunmaktadır. Tarih açısından bunların en mühimleıi Kırklar ve Ye

ÇARŞAMBA, 24 OCAK 200 ı

diler mezarlıklandır.

Kentin dışında olan kabristanlar
geniş bir saha işgal etmektedir.

San ‘at açısından, kitabeleriyle,
yazıtlanyla, nakışlarıyla pek kıymetli olan olan mezartaşlannm
çýu, lâkaydlıkyüzünden, !atılmış
ve bir tarafa atılmıştır.

Şehir haricindeki mezarlıklarda
müşahade edilen taşların tarz-ı
imali, nev’i ve cinsi işbu mahallerin, eskiden beri mezarlık olarak
kullanılmakta olduğunu .göster
– mektedir. Mezar ‘taşlaruıın aldikla
rı şekiller ve yapılış taızlanna göre, Ankara’nın mezar-taşlarını dörde ayırabilinîş. . i_

O Belli bir sanatsal Stetikten yoksun olarak, kaya taşlarından dikilmiş, İslamiyet öncesi

O Kenarları kabartmalarla ‘
bezenmiş, oymalı ve geometrik
çizgiler içeren, iistlerinde g
genellikle doğum-ölüm tarihi
kitabe bulunmayan mezartaşlan…

O Mennerden imal- ve il_e

v ı.

tezyin edilmiş kitabeli taşlar ki,
bunlar san ‘at ve tarih nokta-i
nazarından büyük bir kıymeti .
haizdirler (Hicri VH. ve Miladi X.
yy’lardan kalma)…

O Kırklar Kabristamhdaki
lahidler (Him-i VIH. ve D(
yy’lardan)…

***k

lçinizi karartmak pahasına,
Ankara’nın mezarlıklarını gezdik bu
hafta…

@or bir yazı oldu benim için…

Ozellikle de, tarihsel metinlerin
nisbeten arılaşılabilir bir türkçeye
tercümesi yüzünden…

Cenazelerde, mezarlıklarda, boğucu
resepsiyonlarda buluşup hatıralarını
tazeleyen, yılın başka zamanlarında
birbirlerini unutan Ankara ahalisinin
ölümsüz bir özdeyişi vardır.

“Haftaya bize de bekleriz
efendim…”

Bugün sevgili Uğufu uğurlayışımızın l

sekizinci yıldönümü…
Cebeci Asri Mezarlığfndayız. ..