Burası Çankaya

ANKAYA, Ankara’nın en büyük ilçesidir.
Ama, “Çankaya” denildi mi, akla
hurbaşkarılığı” gelir.
lstikrarlı ve ısrarlı şekilde, belediye seçimlerini CHP kazanır.
Bence bir mahzur yok…
‘ i’ i’ i’

Çankaya Köşkü çok geniş bir alana yayılıdır.
Karşı komşusu başbakanlık konutu, onun
alt komşusu dışişleri konutu, karşısı Seğmenler

Parkı, biraz aşağısı Ismet Paşa’nın efsanevi
Pembe Köşkü’dür. Çankaya Köşkü’nden dimdirekt aşağıya inen yolun adı Protokol Yolu’dur, Her zaman açık tutulur.

Kimin ineceği, kimirı nereye yetişeceği belli
olmaz… Noolur, noolmaz!

Cumhurbaşkanı oradadır.

Bumsıç/ıııı<ıwı lnönü ailesinin efradı vardır. "Çankaya Köşkü" alanı içindeyse, muhafız alayı vardır. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının "makama mahsus" lojmanlan vardır. Türkiye'nin en korunmak yeridir. 1960 devrimi olduğunda, MBK Albay Osman Köksal da, dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı orada tutuklamıştı netekim... 'A' 'k i' Çankaya tartışılmaz... Ama, tartışılıyor. Eskiden "864 Rakımlı Tepe" olarak Bazıları, çıkıp, "864 değil, 1.042!" diye iddia ediyor. ' i' 'A' 'k Çankaya önemli yerdir. "Çankaya" denildi mi, aklıma hep "Çankaya Hükûmeti" gelir. Mücavir alanda başbakan, dışişleri bakanı, olarak CHP'nin 213 milletvekili vardı, tek başına iktidar olabilmesi için 13 oy daha gerekiyordu. Koalisyon için AP ve MHP ile görüşmeyeceğini açıklayan CHP genel başkanı Bülent Ecevit, Milli Selamet Partisiyle de arılaşamayınca, azınlık hükümeti kurrrıaya karar verdi. Ecevit, eksik olan 13 oy için, “13 namuslu _ adam" anyordu. TBMM'de toplam 229 milletvekili bulunan AP, MHP ve MSP azınlık hükümetini desteklemeyeceklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazan AP genel baş kanı Süleyman Demirel, "normal usûllerle bir çoğunluk hükümeti kurulabileceğini" belirtti ve Ecevit onaylanmamasını istedi. Korutürk'ün hükümeti onaylarnasından sonra, sağ partiler bu dunımu, milletin ve TBMMnin vermediği iktidan, Cumhurbaşkanı"nm CHP'ye vermesi olarak yorumladılar. Arkasında rrıilli iradenin değil Çankaya'mn bulunduğunu öne süren Demirel, hükümeti “Çankaya Hükümeti" olarak adlandırarak Eceviti ve Cumhurbaşkaruhı eleştirdi. Birinci MC deneyirninden sonra basın ve iş çevreleri genel olaıak bir CHP hükümetinden yanaydı. Bazı iş adamlarının “bu hükümet 'güvenoyu almah" diye konuşması üzerine Ecevit'irı azınlık hükümeti ”KEK (Konııürk-EcevıtKoç) hükümeti" olarak nitelendi. 3 Temmuz 1977 günü 217 kabul oyuna karşılık 229 red oyu ile güvenoyu alamayan azınlık hüküıneti istifa etü. 21 Temmuz'da fa üzerine, “lşgalci Çankaya işga line son verilmiştir. Geldikleri gibi gitınişlerdir. ÇARŞAMBA 28 HAZİRAN 2000 . 'da."l selrrıişlerdir ve Çankaya'ya gitPğkhrnğmîdı Millet Meclisi hükümeti kurua Süleyman Demirel'in başkanlığhm VE' eti mizi/IMF'den oluşan Ikinci MC 'A' İ 'A' .. Çankaya Köşkü için, Süleyman Demirel "m" ”SW sözünü vaktiyle çok Daıokamlkamq “Hediye başkarıı rahmetli Vedat en b.. a Üginç bir anım var. "Türkiye'nin "v u" "hhsatsız inşaat ve gecekondu “m”, "g ,e &ya Köwifdürufıderrıişti. bi] i ` _kaçak bina oldugunu bile "Gecekondu yıktıı-mayı biGmm "Zi niye vıktımuvorsun?" nin “Şili "Dangalak mısın? Belediyeeki mWeı-iııi, dozerlerirıi, yıktırma mazi] ol ya kapısına dayasam, k” “www diye, içeriden üç alay ası doıınaıııı kabak gibi oyarlar Buram ÇQnkaya netekim...