Burası Ankara’nın felaketleri (1)

ÇARŞAMBA, 13 EYLÜL 2000

Burası Ankara’nın felâketleri a›

nkara’da doğup büyüdüm.
A_ Kısa aralıklı gezintiler dışında başka herhangi bir

yerdeyaşamayıpömüt’uzatmayı, ” ‘

gömülmeyi düşünmedim. ›
Ankara’yı çok seviyorum. ls
tanbul’a ısınamadım.
Geçenlerde İstanbul’a ,gittiy
dim. Asansörde, sırf lâf ve ko
miklik olsun diye sordum: “Ya- .

hu, adı şimdi aklıma gelmiyor,
cumhurbaşkanı kimdi?”

Muhtelif görüşler atıldı ortaya…
“Sezen Cumhur Önal mıydı,
neydi galiba…” .

“Yok canım, Sezen Aksu olabilir…” ‘ . .

Doğru cevabı bulamayınca, konuyu değiştirdim.

“Yahu, Hande Ataizi en son
kiminle beraber…”

_ İnanır mısınız, yedi kuşak öncesine kadarki beraberlikler,
soy-soplar, kolonya-peçeteciler
sayıldı, sıralandı.

e. .ı diyor

‘ ‘Kültürel ,uyuşmazlık-uyum

_ çerken, arabayı, otobüsüşdurduş;
l î .:ı?iı*›%*-;Iı›-sır.ıi
nndan uçakla geçerkenvîkeyifle_ ”

rur, inip _
sigara yakarım, kibar ve“`cici
hostesler koşuşturur ”

“Efendim, uçakta gara içmek yasak…” 35.;

“No sipik törkiş!”{derim, bana meram arılatacakğtercüman
bulunana kadar dörtîbyêş ‘fiefêsT daha çekerim. ~ – «

ı v Gözünü, siluetini sevdiğimin
Ankara’sı…
***

Ama, biraz daha yol aldıktan i
sonra içim kararır, başıma gelebilecek her türlü “felâket ihtimali” gözlerimin önünden
geçer. ›

:diplomatik meseleler görüşüle”cektin Bu başkentte, meıhleke- â’ ‘
tin iç ve dış politikası idare _edile-fiî »î
cektir. Bu başkentte milletin si:nesinden doğan hükümet çalışa- ”

İnsanlığın tarihi nasıl sınıf

.. ve kavgalarının tarihîyse, An-j
– kara’nın tarihi felâketlerin ı~ «
› -ıtarihidîız -‘ ‘

Yirmi yıl öncêAnadolu Ya’tan çıkarı Yurt, Ansiklo
“pedisfni çekerim’ önüme, başıV rnaâgelebîleceklere bakarım…

V* Meselâ… Ankara başkent, *
oluyor. “‘ ”

– :g l – “Siyasi başk Anadolu-i’
” ‘nun ortasında kalaéaktır. Batı
nrn ve doğunun temsilcileri, bi-, _
zimle bu başkentte temas’ edeceklerdir. Bu başkentte hertürlü .

Canın . . .

Mustafa Kemal’in daha;1912’de öngördüğü bu gelişme ta? ‘
mamlanmalı ve Kurtuluş Savaşı’nın bütünçgelişmelerinin odağı

A’ ‘olan Ankara, artik başkentol- ‘ ‘l

;rak eklendi. ~`

malıydı. Malatya Mebusulşınet_
Paşa, 9 Ekim 1923 ‘ele’, Meclis”
Başkanlığı’na, Ankara ‘nın yeni
devletin başkenti olmasını isteyen, kendi el yazısıyla hazırlan-j
mış bir önerge sundu. Onerge i

’13 Ekim ‘d_e genel kurula _geldi ve V
*kısa bir süre görüşülerek benimj’ “r
sendi. Artik “Türkiye Devletinin

.Makarr-ı İdaresi Ankara Şehný- _ç

i dı’ Bu 20 Nisan `1 924′

Anayasası’na ikinci madde ola
ı › *i*
_ Daha’ meselâ… *
‘ Muallirrıler (TDKSİ “öğretmen”) problem yaratıyor. Niye
acaba? `
İdare-i hususiyeden maaş alan
muallimlere aylık verilmemesi
nihayet mektep/erin kapanması
neticesini vermiş idi. Bunun üze

rine Maarif Vekâleti
harekete geldi. İş
Meclis’e aksetti.
Uzun uzadıya münakaşalan mucip oldu. Fakat netice yine hastalığı esasınd dan tedavi ile değil ‘

arada muvakkaten bir çare
vebulmakla neticelendi_
. Meclis bütçenin hususi

bütçelereîmuavenet faslından bir
miktar para tefrik ve itasına ka
rar verdi. Haber aldığımıza göre,
bu suretle muallimlerin teşriniev
_vel maaşatı verilmeye başlanmış, `

yakında teşrinisani maaşlan da
verilecek imiş… Binaenaleyh yakında mekteplerin açılacağını,
ümit ederiz. Lakin fikrimizce bu

” tedbir de muvakkattır. Bu işi

esasından halletmek, bizde hüs
v nüsuretleğzistığnal edilmesi bir

ı.
-.w

iîliiiéıfrıeýeıýgidare-i hususi
yelere bir şekilîvé nizam vermek

lazımdır. (Hakimiyet-i Milliye,
Aralık 1920, 5.2) 7
, . ‘ _’ *** _

Daha daha meselâ…

Ankara ‘da, gerek yoğun yağış, gerek altyapı yetersizliği ne
deniyle, zaman zaman, mal ve
can kaybına yol açan su baskınları görülür. Saptanan en büyük
taşkın 9 Eylül 1957 taşkınıdır.
Bu taşkrnda 196 kişi ölmüş, büyük maddi zarar meydana gelmiştir. ~ _

Olayın ilginç yanı: bu taşkından önce Ankara kentine bir
damla bile yağış düşmemiş olmasıdır. Yağış merkezleri Kayaş
dolaylan ve Hatip Çayıdır. Taşkın suları Hasanoğlandan başla
t_ yarak, Etimesguta uzanan bir

alana yayılmıştır. Hatip Çayı

z Havzası_ ‘nda yapılan ölçürnlere

göre yağış, kimi yerlerde saatte
12,5 mm ‘yi aşmıştır. 250 kilometrekarelik bir bölgeyi etkileyen sağanağın toplam süresi 2
saati geçmemiştir. – ‘
ı t**
Eeee! Daha ne vargne yok?
Başka ne “felâket haberi”

var Ankara’dan?

Kuraklık, deprem, güneş tutulması, kabızlık vs. haftaya 3
kalsın…